2555 IQA 7.10

ตัวบ่งชี้ที่ 7.10 ร้อยละของงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/ระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเองและนำไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

สูตรการคำนวณ :

จำนวนงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/ระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่   x  100

จำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะของสำนักฯ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

น้อยกว่า ร้อยละ 4

ร้อยละ 4-5

ร้อยละ 6-7

ร้อยละ 8-9

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 10

ผลการดำเนินงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาโปรแกรมใหม่ และนำระบบสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเผยแพร่ ในปี 2555 จำนวน 20 ระบบ มีจำนวนบุคลากร  52 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46

รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง จำนวนงานวิจัย/ระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ระบบ 20
ตัวหาร จำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ/เชี่ยวชาญเฉพาะของสำนัก คน 52
ผล ร้อยละของจำนวนบุคลากร/งานวิจัยหรือระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 38.46
เป้าหมาย ร้อยละของจำนวนบุุคลากร/งานวิจัยหรือระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 6

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)
10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มี.ค. 56)
12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55
(1 ตค.55-30 กย. 56)
6 เดือน งปม. 55
(1 ตค.55-31 มีค. 56)
9 เดือน งปม. 55
(1 ตค.55-31 พค. 56)
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
10 5 2 11 5 38.46 5

รายการหลักฐาน

สวท.7.10-1 พัฒนาเว็ปรายงาน SAR 2554 มทร.พระนคร ส่วนรับผิดชอบ สวท.
สวท.7.10-2 พัฒนาเว็ปรายงาน KPI 2554 สำนักวิทยบริการฯ
สวท.7.10-3 พัฒนาระบบเก็บค่า NETWORK ของ มทร.พระนคร
สวท.7.10-4 พัฒนาระบบประเมินการจัดฝึกอบรมโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.7.10-5 พัฒนาระบบรายงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ NETWORK REPORT
สวท.7.10-6 พัฒนาเว็ปไซต์การประชุมนานาชาติ มทร.พระนคร
สวท.7.10-7 พัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ สวท.
สวท.7.10-8 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
สวท.7.10-9 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS Rmutp
สวท. 7.10-10 ระบบ monitor Wi-Fi access point
สวท. 7.10-11 monitor Wi-Fi hotspot by map
สวท. 7.10-12 ระบบ monitor อุปกรณ์เครือข่าย
สวท. 7.10-13 ระบบ monitor เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
สวท. 7.10-14 ระบบควบคุมการเข้าถึงและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายผ่านระบบเครือข่าย
สวท.7.10.15  ระบบฐานข้อมูลแนะนำหนังสือใหม่
สวท.7.10.16 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานฐานข้อมูลแนะนำหนังสือใหม่
สวท.7.10.17 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานฐานข้อมูลแบบฟอร์มออนไลน์
สวท.7.10-18 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
สวท.7.10-19 ระบบวิดีโอสื่อการสอน
สวท.7.10-20 Facebook กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.7.10-21 รายชื่อบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ

จุดแข็ง

  • บุคลากรมีความสามารถในพัฒนาโปรแกรมและปรับปรุงโปรแกรมเดิมให้ดีขึ้น

 

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  • ส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
– ผอ.สวท. 

– สำนักงานผู้อำนวยการ

– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

– กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– กลุ่มนวัตกรรมการศึกษา

– กลุ่มวิทยบริการ

ปี 2556
แผนสนับสนุน 

ปี 2556