2555 IQA 7.2

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 : ร้อยละของความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่าร้อยละ 70 ร้อยละ 70 – 79 ร้อยละ 80 – 89 ร้อยละ 90 – 99 ร้อยละ 100

เกณฑ์มาตรฐาน : ร้อยละ

ผลการดำเนินงาน :

โดยในปีการศึกษา 2555  สำนักมีจำนวนกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งสิ้น 51 โครงการ ไม่ได้รับงบประมาณ 4 โครงการโครงการที่ได้รับงบประมาณ 47 โครงการปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย 47 โครงการคิดเป็นร้อยละ 100  และมีจำนวนกิจกรรม/โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ทั้งสิ้น 12 โครงการดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

4 เดือน
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน
(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[ ] [ ] [√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

95

30 1 70 2 100 5
รายการหลักฐาน

สวท.7.2-1 สรุปจำนวนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี 2555

จุดแข็ง

  • มีระบบติดตามและประเมินผลแผนการปฎิบัติการประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. ระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
  2. ระบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
– ผอ.สวท. 

– หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

– งานบริหารทั่วไป

ปี 2556
แผนพัฒนา

ปี 2556