2555 IQA 7.3

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 : ร้อยละของงบดำเนินการของหน่วยงานต่องบดำเนินการของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่าร้อยละ 2 ร้อยละ 2-3 ร้อยละ 4-5 ร้อยละ 6-7 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 8

เกณฑ์มาตรฐาน : ร้อยละ

สูตรในการคำนวณ :

(งบดำเนินการของ สวท. / งบดำเนินการของมหาวิทยาลัย) * 100

(51,612,501.40/589,371,477.73)*100 = 8.75

ผลการดำเนินงาน :

ปีการศึกษา 2555 โดยมหาวิทยาลัยมีงบดำเนินการ 589,371,477.73 บาท สวท.ได้รับงบดำเนินการ 51,612,501.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.75

รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง งบดำเนินการของ สวท. ปีงบประมาณ 2555 บาท 51,612,501.40
ตัวหาร งบดำเนินการของ มทร.พระนคร ปีงบประมาณ 2555 บาท 589,371,477.73
ผล ร้อยละของงบดำเนินการ สวท. ร้อยละ 8.75
เป้าหมาย ร้อยละของงบดำเนินการ สวท. ร้อยละ 2
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

4 เดือน
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน
(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[ ] [ ] [√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

2

1 1 2.50 2 8.75 5
รายการหลักฐาน

สวท.7.3-1 รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2555

จุดแข็ง
  • สวท.ได้รับงบประมาณดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัย

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  1. จัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
  2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญให้มากขึ้น
– ผอ.สวท. 

– หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

– งานบริหารทั่วไป

ปี 2556
แผนพัฒนา

 

ปี 2556