2555 IQA 7.4

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่าร้อยละ 50 ร้อยละ 50-59 ร้อยละ 60-69 ร้อยละ 70-79 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80

เกณฑ์มาตรฐาน : ร้อยละ

สูตรในการคำนวณ

(จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา / จำนวนบุคลากรทั้งหมดของ สวท.)*100

=   54/56 x 100 = 96.42

ผลการดำเนินงาน :

โดยในปีการศึกษา 2555  สำนักส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการของหน่วยงานภายใน มทร.พระนคร และหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รวมถึงสำนักวิทยบริการฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาด้าน IT ให้กับบุคลากรของสำนักเองและบุคคลภายนอกหน่วยงาน เช่น อาจารย์ และนักศึกษา  หลังจากฝึกอบรม สำนักมีการประเมินผลการฝึกอบรมทุกครั้ง

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

4 เดือน
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน
(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[ ] [ ] [√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

80

20 1 55.20 2 96.42 5

รายการหลักฐาน

สวท.7.4-1-1 รายชื่อบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและศึกษาดูงาน  จำนวน  56  คน

สวท.7.4-1-2 หัวข้อรายละเอียดการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

จุดแข็ง
  1. บุคลากรของ สวท.ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับภารกิจ
  2. บุคลากรของ สวท.มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  • มีการจัดอบรมให้กับบุคลากรของสำนักวิทยบริการทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรใหม่ ๆ พร้อมทั้งโปรแกรมที่ทันสมัยอยู่เสมอ
– ผอ.สวท. 

– หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

– งานบริหารทั่วไป

ปี 2556
แผนพัฒนา

 

ปี 2556