2555 IQA 7.5

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 : ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่องบดำเนินการของหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่าร้อยละ 1.99 ร้อยละ 2-2.99 ร้อยละ 3-3.99 ร้อยละ 4-4.99 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5

เกณฑ์มาตรฐาน : ร้อยละ

สูตรในการคำนวณ

(ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร / งบดำเนินการของ สวท.) * 100

1,510,801.73/51,612,501.40 x 100 = 2.92

ผลการดำเนินงาน :

ปีการศึกษา 2555 สวท.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งสิ้ัน 20 โครงการ มีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรของสำนัก อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงินในการพัฒนาบุคลากรทั้งสิ้น 1,510,801.73 บาท เมื่อเทียบการงบดำเนินการของสำนัก 51,612,501.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.92

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

4 เดือน
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน
(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[ ] [ ] [√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

2

0.50 1 1 1 2.92 2
รายการหลักฐาน

สวท.7.5-1 หลักสูตร Migration Active Directory เป็นเงิน 51,169 บาท
สวท.7.5-2 หลักสูตร สร้างเว็ปไซต์ด้วย WordPress เป็นเงิน 80,010 บาท
สวท.7.5-3 หลักสูตร Flash On Web เป็นเงิน 130,956 บาท
สวท.7.5-4 หลักสูตร การวิเคราะห์และสร้างงานด้วยระบบ ZAP Business Intelligence เป็นเงิน 34,718 บาท
สวท.7.5-5 หลักสูตร HTML5 and CSS3 เป็นเงิน 126,347 บาท
สวท.7.5-6 หลักสูตร Windows Server 2008 R2 : Network Infrastructure เป็นเงิน 126,237 บาท
สวท.7.5-7 หลักสูตร Routing Protocols and Concepts เป็นเงิน 60,860 บาท
สวท.7.5-8 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน LMS และการประยุกต์ใช้ Internet สำหรับการเรียนการสอน เป็นเงิน  21,330 บาท
สวท.7.5-9 หลักสูตร Accessing the WAN เป็นเงิน 58,530 บาท
สวท.7.5-10 หลักสูตร การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Course Lab เป็นเงิน 32,084 บาท
สวท.7.5-11 หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอและการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point เป็นเงิน 25,072 บาท
สวท.7.5-12 หลักสูตร3D Anomation เป็นเงิน 26,400  บาท
สวท.7.5-13 Ethical Hacking and Countermeasures เป็นเงิน 121,733 บาท
สวท.7.5-14 หลักสูตร ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ เป็นเงิน 10,975.16 บาท
สวท.7.5-15 หลักสูตร การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัย เป็นเงิน 4,722.57 บาท
สวท.7.5-16 หลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพ เป็นเงิน 33,000 บาท
สวท.7.5-17 English for Computer Science เป็นเงิน 79,043 บาท
สวท.7.5-18 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานวิทยบริการ เป็นเงิน 369,547 บาท
สวท.7.5-19 หลักสูตรการผลิตรายการโทรทัศน์สารคดี เป็นเงิน 42,113 บาท
สวท.7.5-20 หลักสูตร English for Computer Science  II เป็นเงิน 24,885
สวท.7.5-21 รายงานข้อมูลทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

จุดแข็ง
  • งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน สามารถพัฒนาบุคลากรได้ตรงตามวัตถุประสงค์

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  1. จัดการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  2. ติดตามและประเมิณผลการอบรมให้เกิดการนำไปปฏิบัติงาน
– ผอ.สวท. 

– หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

– งานบริหารทั่วไป

ปี 2556
แผนพัฒนา 

 

ปี 2556