2555 IQA 7.6 Information Resources

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 : การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1-3 ประเด็น
มีการดำเนินการ
4 ประเด็น
มีการดำเนินการ
5 ประเด็น
มีการดำเนินการ
6 ประเด็น
มีการดำเนินการ
7 ประเด็นขึ้นไป

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน 8 ประเด็น ดังนี้ ( ขีด √ หน้าข้อที่มีผลการดำเนินงาน)

[√] 1. มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม
โดย ห้องสมุด มทร.พระนครทั้ง 4 สาขา ได้จัดสถานที่สำหรับให้ผู้ใช้บริการได้ศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม
[√] 2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)
โดย ห้องสมุด มทร.พระนครทั้ง 4 สาขา ได้ติดตั้งหลอดไฟที่มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน
(ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์) ไว้ทุกบริเวณการให้บริการ
[√] 3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท อากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น
โดย ห้องสมุด มทร.พระนครทั้ง 4 สาขา ได้สถานที่ให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท อากาศที่ดีตามธรรมชาติ
[√] 4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน
โดย ห้องสมุด มทร.พระนครทั้ง 4 สาขา ได้ทำการติดป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน
[√] 5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น
โดย ห้องสมุด มทร.พระนครทั้ง 4 สาขา ได้จัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบ ต่างๆ
[√] 6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ หรือมุมศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษา
โดย ห้องสมุด มทร.พระนครทั้ง 4 สาขา ได้จัดสถานที่ให้มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ
[√] 7. มีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ตามแผนที่กำหนด และมีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมตามแผน
โดย ห้องสมุด มทร.พระนครทั้ง 4 สาขา ได้ตั้งคณะทำงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลุ่มวิทย บริการ มีแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และปฏิบัติตามแผนที่กำหนด
[√] 8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
โดย ห้องสมุด มทร.พระนครทั้ง 4 สาขา ได้จัดถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย หลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย (ประเด็น) 4 เดือน 

(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน 

(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน 

(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55  

(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[] [] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 n/a n/a n/a n/a 8 5

รายการหลักฐาน

1. มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม

สวท. 7.6-1-1 มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม

2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)
3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท อากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น
4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน
5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น
6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ หรือมุมศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษา
7. มีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ตามแผนที่กำหนด และมีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมตามแผน
8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
จุดแข็ง
 1. ทำให้เกิดพัฒนาการทางกาย อารมณ์ และสติปัญญา กิจกรรมการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีความสุข ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาเพิ่มขึ้น
 2. มีวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากพอสำหรับให้การบริการ
จุดที่ควรพัฒนา
 1. ควรเพิ่มกล้องวงจรปิดให้มากขึ้น
 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและทันสมัยอยู่เสมอ
 3. ปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวางและสะดวกสบายเพื่อเอื้ออำนวยต่อผู้ใช้บริการ
 4. แสงสว่างในชั้นหนังสือบางจุดต้องปรับปรุงแสงสว่างให้อย่างเพียงพอ
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

 1. กำหนดแผนการพัฒนาภายในและภายนอกห้องสมุด
 2. ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามของห้องสมุด
 3. ส่งเสริมคุณภาพของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
– ผอ.สวท.
– รอง ผอ. ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา 

– งานวิทยบริการ

– งานห้องสมุด

ปี 2556
แผนพัฒนา 

 1. จัดสถานที่และสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้ออำนวยต่อผู้ใช้บริการ
 2. จัดสรรงบประมาณสำหรับการอบรมและสัมมนาสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้ให้บริการได้ดียิ่งขึ้นไป
ปี 2556