2555 IQA 7.6 General Management

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 : การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1-3 ประเด็น
มีการดำเนินการ
4 ประเด็น
มีการดำเนินการ
5 ประเด็น
มีการดำเนินการ
6 ประเด็น
มีการดำเนินการ
7 ประเด็นขึ้นไป

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน 8 ประเด็น ดังนี้ ( ขีด √ หน้าข้อที่มีผลการดำเนินงาน)

[√] 1. มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม
โดย จัดสถานที่เป็นสัดส่วนเพื่อให้บุคลากรได้ค้นคว้าแบบเดี่ยวและห้องประชุมไว้สำหรับการค้นคว้าแบบกลุ่ม
[√] 2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)
โดย จัดสถานที่ให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อการศึกษาเรียนรู้ เช่นติดตั้งหลอดไฟให้เพียงพอ
[√] 3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท อากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น
โดย ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
[√] 4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน
โดย มีการติดป้ายบอกสถานที่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ต้องการติดต่อขอใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
[√] 5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น
โดย มีการตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้ จัดสวนหย่อม เพื่อสร้างความสวยงามและร่มรื่น ดูแลสถานที่ให้เรียบร้อยสะอาด สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ
[√] 6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ หรือมุมศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษา
โดย จัดห้องหรือสถานที่สำหรับศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัย เช่นห้องเรียนสื่อผสม และห้องประชุม
[-] 7. มีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ตามแผนที่กำหนด และมีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมตามแผน
โดย จัดแบ่งบุคลากรให้ดูแลรับผิดชอบตามสถานที่ต่างๆ โดยปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้
[√] 8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
โดย จัดพื้นที่ จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ ให้เรียบร้อยทำการติดตั้งให้เพียงพอแก่บุคลากรเพื่อเอื้อต่อการใช้งาน
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย (ประเด็น) 4 เดือน 

(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน

(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน

(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55

(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55

(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[ ] [] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 n/a n/a n/a n/a 7 5

รายการหลักฐาน

สวท.7.6-1-1 รูปถ่ายผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้า
สวท.7.6-2-2 รูปถ่ายแสงสว่างอย่างเพียงพอ
สวท.7.6-3-3 รูปถ่ายอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้
สวท.7.6-4-4 รูปถ่ายสถานที่และการให้บริการ
สวท.7.6-5-5 รูปถ่ายสถานที่จัดให้สวยงาม
สวท.7.6-6-6 รูปถ่ายมุมศึกษาค้นคว้า
สวท.7.6-8-7 รูปถ่ายอุปกรณ์และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์

จุดแข็ง 

  1. มีการจัดสภาพแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
  2. มีวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนา 

  1. ปรับปรุงสถานที่ให้ดูกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
  2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ดึงดูดใจผู้ใช้บริการ
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

1.ให้มีการรณรงค์การจัดสภาพแวดล้อม

2.ให้บุคลากรเพิ่มพูนทักษะในการตกแต่งสถานที่

– ผอ.สวท. 

– หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

– งานบริหารทั่วไป

ปี 2556
แผนพัฒนา 

งบประมาณในการจัดสภาพแวดล้อม

ปี 2556