2555 IQA 7.7 Computer Network and Communication

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 : การบริหารจัดการความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ประเด็น
มีการดำเนินการ
2 ประเด็น
มีการดำเนินการ
3-4 ประเด็น
มีการดำเนินการ
5 ประเด็น
มีการดำเนินการ
6 ประเด็นขึ้นไป

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน 6 ประเด็น ดังนี้ ( ขีด √ หน้าข้อที่มีผลการดำเนินงาน)

[√] 1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงานและรองผู้อำนวยการเป็นประธานการดำเนินงาน
โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของกลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานคณะกรรมการ และประกอบด้วยกลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
[√] 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
โดย กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้าน ระบบเครือข่ายหลัก
[√] 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
โดย กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านระบบเครือข่ายหลัก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อพัฒนาระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในปี พ.ศ.2555
[√] 4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน
โดย กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการพัฒนาเครือข่ายหลัก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และได้ดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้
[√] 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักเพื่อพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
โดย กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เรื่องการพัฒนาระบบเครือข่ายหลัก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมีการรายงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ
[√] 6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำสำนักไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
โดย กลุ่มเครือข่ายได้นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำสำนักไปใช้ในการปรับปรุงแผนและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มเครือข่าย และลดความเสี่ยงที่จะอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย (ประเด็น) 4 เดือน 

(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน 

(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน  

(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55  

(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[] [] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 n/a n/a n/a n/a 6 5

รายการหลักฐาน

1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงานและรองผู้อำนวยการเป็นประธานการดำเนินงาน

สวท. 7.7-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักเพื่อพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำสำนักไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
จุดแข็ง
  1. มีเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. มีความพร้อมในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

จุดที่ควรพัฒนา
  1. ควรมีการฝึกอบรมและชี้แจง พร้อมทั้งตัวอย่างการบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ
  2. ทำความเข้าใจกับทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  • ส่งเสริมให้บุคลากรมีตระหนักถึงการบริหารการจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน
– ผอ.สวท. 

– รอง ผอ. ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

– งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ปี 2556
แผนพัฒนา 

  • สนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปี 2556