2555 IQA 7.9 Computer Network and Communication

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 : จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
1 ช่องทาง
2 ช่องทาง 3 ช่องทาง 4 ช่องทาง มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ช่องทาง

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

โดย งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ได้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 2. กระดานข่าวมหาวิทยาลัย
 3. เว็บไซต์งานระบบเครือข่าย
 4. ทวิตเตอร์มหาวิทยาลัย
 5. ยูทูปแชนเนลมหาวิทยาลัย
 6. เฟสบุ๊คมหาวิทยาลัย
 7. ระบบพิสูจน์ตัวตนของมหาวิทยาลัย
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย  

(ช่องทาง)

4 เดือน 

(1 มิย.55-30 กย.55)

8 เดือน(1 มิย. 55-31 มค. 56) 12 เดือน(1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.55-30 กย. 56)

6 เดือน งปม. 55(1 ตค.55-31 มีค. 56) 9 เดือน งปม. 55(1 ตค.55-31 พค. 56) [ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 5 5 5 5 7 5

รายการหลักฐาน

สวท. 7.9-1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

สวท. 7.9-2 กระดานข่าวมหาวิทยาลัย

สวท. 7.9-3 เว็บไซต์งานระบบเครือข่าย

สวท. 7.9-4 ทวิตเตอร์มหาวิทยาลัย

สวท. 7.9-5 ยูทูปแชนเนลมหาวิทยาลัย

สวท. 7.9-6 เฟสบุ๊คมหาวิทยาลัย

สวท. 7.9-7 ระบบพิสูจน์ตัวตนของมหาวิทยาลัย

จุดแข็ง
 1. มีการพัฒนาศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์
 2. มีการพัฒนาระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
จุดที่ควรพัฒนา
 • มีการจัดประชาสัมพันธ์นอกสถานที่
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

 • ส่งเสริมให้มีการพัฒนาช่องทำงการประชาสัมพันธ์อยู่เสมอ
– ผอ.สวท. 

– รอง ผอ. ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

– งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ปี 2556
แผนพัฒนา 

 • สนับสนุนให้มีการจัดสรรงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์
ปี 2556