2555 IQA 7.9 General Management

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 : จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
1 ช่องทาง
2 ช่องทาง 3 ช่องทาง 4 ช่องทาง มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ช่องทาง

เกณฑ์มาตรฐาน : ช่องทาง

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงานดังนี้

โดย

โดยสำนักงานผู้อำนวยการได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้บุคลากรทราบทาง หนังสือราชการ หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ วารสารข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน จดหมายข่าว มทร.พระนคร   และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย (ช่องทาง) 4 เดือน 

(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน

(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน

(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55

(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55

(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 2 2 4 4 5 5

รายการหลักฐาน

สวท.7.9-1  บันทึกแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
สวท.7.9-2 ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สวท.7.9-3 ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.7.9-4 ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( E-DOC)
สวท.7.9-5 ภาพถ่ายป้ายประกาศ
สวท.7.9-6 ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์
สวท.7.9-7 ประชาสัมพันธ์ทางจดหมายข่าว มทร.พระนคร
สวท.7.9-8 ประชาสัมพันธ์ทางข่าวกิจกรรม สวท.

 

จุดแข็ง

ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์
จุดที่ควรพัฒนา
เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและครอบคลุมมากที่สุด
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  • ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์


– ผอ.สวท. 

น.ส.อ้อยจริยาพลับจีน

นางสุกัญญา

พิสิฐอมรชัย

น.ส.รัชนี ต่อเงิน

นายสาคร

พรมจันทรา

ปี 2556
แผนพัฒนา 

  • ควรเพิ่มงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์


ปี 2556