2555 IQA 7.9 Information Resources

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 : จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
1 ช่องทาง
2 ช่องทาง 3 ช่องทาง 4 ช่องทาง มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ช่องทาง

เกณฑ์มาตรฐาน : ช่องทาง

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

โดย ห้องสมุดมทร.พระนคร ได้มีการจัดทำและเผยแพร่ข่าวสารต่างๆเพื่อให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของห้องสมุด และส่งเสริมการเข้าใช้ห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง ห้องสมุดจึงได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ดังนี้
 1. คู่มือการใช้บริการ
 2. ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์
 3. ใบปลิว
 4. เว็บไซต์ห้องสมุด มทร.พระนคร
 5. นิทรรศการ
 6. faceboook ห้องสมุด มทร.พระนคร
 7. แผ่นพับ โบรชัวร์
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย (ช่องทาง) 4 เดือน 

(1 มิย.55-30 กย.55)

8 เดือน(1 มิย. 55-31 มค. 56) 12 เดือน(1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.55-30 กย. 56)

6 เดือน งปม. 55(1 ตค.55-31 มีค. 56) 9 เดือน งปม. 55(1 ตค.55-31 พค. 56) [] [] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 n/a n/a n/a n/a 7 5

รายการหลักฐาน

สวท.7.9-1 คู่มือการใช้บริการห้องสมุด มทร.พระนคร
สวท.7.9-2 ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์
สวท.7.9-3 ใบปลิว
สวท.7.9-4 เว็บไซต์ห้องสมุด มทร.พระนคร
สวท.7.9-5 นิทรรศการ
สวท.7.9-6 faceboook ห้องสมุด มทร.พระนคร
สวท.7.9-7 แผ่นพับ โบรชัวร์

จุดแข็ง
 • ห้องสมุดมทร.พระนคร ทั้ง 4 แห่ง ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
 1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย
 2. ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้จักห้องสมุดมากยิ่งขึ้น
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

 1. กำหนดแผนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารห้องสมุดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยลัย
 2. จัดกิจกรรมห้องสมุด โดยให้ผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมให้มากขึ้น


– ผอ.สวท. 

– รอง ผอ. ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานวิทยบริการ

– งานห้องสมุด

ปี 2556
แผนพัฒนา 

 1. จัดสรรงบประมาณสำหรับการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
ปี 2556