2555 IQA 7.9 Information Technology

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 : จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
1 ช่องทาง
2 ช่องทาง 3 ช่องทาง 4 ช่องทาง มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ช่องทาง

เกณฑ์มาตรฐาน : ช่องทาง

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน  การพัฒนาเว็ปไซต์  การใช้โปรแกรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางการประกาศบนเว็ปไซต์ ติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามกองต่าง ๆ เผยแพร่ทาง News Letter  Facebook RMUTP และ RMUTP Board รวม 5 ช่องทาง
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย (ช่องทาง) 4 เดือน 

(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน 

(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน  

(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55  

(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 3 3 4 4 5 5

รายการหลักฐาน

สวท. 7.9-1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท. 7.9-2 กระดานข่าวมหาวิทยาลัย

สวท. 7.9.3 ติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์

สวท. 7.9-4 ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.7.9-5 ประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพของสำนัก ผ่าน Facebook Rmutp

 

จุดแข็ง
  • มีการพัฒนาระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

จุดที่ควรพัฒนา
  • สนับสนุนงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ์
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  • ส่งเสริมให้มีการปรัปบรุงข่าวประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ
– ผอ.สวท. 

– รอง ผอ.ทส.

– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี 2556
แผนพัฒนา 

  • สนับสนุนให้มีประมาณด้านการประชาสัมพันธ์
ปี 2556