2555 IQA 7.8 IT

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 การพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ 1 ข้อ

มีการดำเนินการ 2 ข้อ

มีการดำเนินการ 3 ข้อ

มีการดำเนินการ 4 ข้อ

มีการดำเนินการ 5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน

[√] 1. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักอย่างน้อยครอบคลุมงานตามภาระกิจหลักที่รับผิดชอบ

โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้เรื่อง ความรู้ในการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

[√] 2. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในงานภาระกิจที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1

โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่พัฒนาคือนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัฒนาโปรแกรมและพัฒนาเว็ปไซต์ของกลุ่มทุกคน

[√] 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเข้าร่วมฝึกอบรม สอนงาน แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน และนำขึ้นเว็ปไซต์เผยแพร่ให้บุคลากรในกลุ่มเป้าหมายศึกษาร่วมกันได้

[√] 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่อยู่ในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)

โดยได้จัดรวบรวมความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างโปรแกรม เผยแพร่ออกเป็นลายลักษณ์อักษร บนเว็ปไซต์ของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

[√] 5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

โดยได้นำความรู้จากการฝึกอบรม จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนาโปรแกรมและเว็ปไซต์

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ประเด็น)

4 เดือน

(1 มิย.55-30 กย.55)

8 เดือน

(1 มิย. 55-31 มค. 56)

12 เดือน

(1 มิย. 55-31 พค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 55

(1 ตค.54-30 กย. 55)

6 เดือน งปม. 56

(1 ตค.55-31 มีค. 56)

9 เดือน งปม. 56

(1 ตค.55-31 พค. 56)

  • [ ]
[ ]

[√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

4

3

3

4

4

5

5

รายการหลักฐาน

สวท. 7.9-1 แผนการจัดการความรู้และกลุ่มเป้าหมายการจัดการความรู้ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท. 7.9-2 บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย องค์ความรู้ที่จำเป็น

สวท. 7.9-3 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สวท. 7.9-4 ทะเบียนความรู้และองค์ความรู้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท. 7.9-5  ความรู้ไปพัฒนาเว้ปไซต์ KM Arit.