2556 IQA 1.3

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 : ศักยภาพในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ประเด็น
มีการดำเนินการ
2 ประเด็น
มีการดำเนินการ
3 ประเด็น
มีการดำเนินการ
4 ประเด็น
มีการดำเนินการ
5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการดำเนินงาน 5 ประเด็น ดังนี้ ( ขีด √ หน้าข้อที่มีผลการดำเนินงาน)
[√] 1. มีการสำรวจและกำหนดแผนการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ โดยทำการกำหนดคณะทำงานและให้ไปดำเนินการสำรวจความต้องการเพื่อใช้ในการกำหนดแผนพัฒนา
[√] 2. มีการกำหนดคณะทำงาน และการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีหนังสือแต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบสำหรับแต่ล่ะตำแหน่ง
[√] 3. มีการดำเนินงานตามแผนการพัฒนา/ปรับปรุงที่กำหนดไว้โดยการพัฒนาทุกระบบต้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยดำเนินงานตามแผนการพัฒนา/ปรับปรุงที่ได้กาหนดไว้โดยการพัฒนาทุกระบบดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
[√] 4. มีการทดสอบ และติดตาม ประเมินประสิทธิภาพของระบบทุกระบบที่พัฒนาขึ้น พร้อมรายงานและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติม เสนอผู้บริหารอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยทำการทดสอบ และติดตาม ประเมินประสิทธิภาพของระบบทุกระบบที่พัฒนาขึ้น และนำผลการประเมินจากแบบสอบถามมาปรับปรุงการทำงาน พร้อมรายงานและข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาเพิ่มเติม เสนอผู้บริหารผ่านทาง http://nms.rmutp.ac.th
[√] 5.มีการรวบรวมจัดทำเป็นองค์ความรู้ (KM) เกี่ยวกับการติดตั้งและ/หรือมีคู่มือการใช้งาน การบริหารจัดการของระบบเครือข่ายที่พัฒนา โดยจัดทำเป็นองค์ความรู้ (KM) จากปัญหาและวิธีแก้ปัญหา วิธีดูแล ซ่อมบำรุง ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ http://nms.rmutp.ac.th

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย(ประเด็น) 4 เดือน

(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.56)

8 เดือน

(1 มิ.ย. 56-31 ม.ค. 57)

12 เดือน

(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 57)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 3 3 4 4 5 5

รายการหลักฐาน

1. มีการสำรวจและกำหนดแผนการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ

สวท. 1.3-1-1 การสำรวจและกำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. มีการกำหนดคณะทำงาน และการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

สวท. 1.3-2-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

3. มีการดำเนินงานตามแผนการพัฒนา/ปรับปรุงที่กำหนดไว้โดยการพัฒนาทุกระบบต้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดี

สวท. 1.3-3-3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาปรับปรุงที่กำหนดไว้โดยการพัฒนาทุกระบบต้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดี

4. มีการทดสอบ และติดตาม ประเมินประสิทธิภาพของระบบทุกระบบที่พัฒนาขึ้น พร้อมรายงานและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติม เสนอผู้บริหารอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี

สวท. 1.3-4-4 บันทึกข้อความ ขอนำเสนอผลการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2556 – สิงหาคม 2556
สวท. 1.3-4-5 บันทึกข้อความ ขอนำเสนอผลการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2556 – พฤศจิกายน 2556
สวท. 1.3-4-6 บันทึกข้อความ ขอนำเสนอผลการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557
สวท. 1.3-4-7 บันทึกข้อความ ขอนำเสนอผลการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มีนาคม 2557 – พฤษาภาคม 2557

5. มีการรวบรวมจัดทำเป็นองค์ความรู้ (KM) เกี่ยวกับการติดตั้งและ/หรือมีคู่มือการใช้งาน การบริหารจัดการของระบบเครือข่ายที่พัฒนา

สวท.1.3-5-8 มีการรวบรวมจัดทำเป็นองค์ความรู้ (KM) เกี่ยวกับการติดตั้งและหรือมีคู่มือการใช้งาน การบริหารจัดการของระบบเครือข่ายที่พัฒนา
สวท.1.3-5-9 วิธีการทำให้โปรแกรม Selfctrl.exe ใช้ได้บนระบบ Windows 7 64 bit
สวท.1.3-5-10  ย้าย Vcenter ไปยังเซิฟเวอร์ใหม่
สวท.1.3-5-11  วิธีเปิดการใช้งาน SNMP Web GUI ของ Switch Alcatel 6250
สวท.1.3-5-12 วิธีการเปิด snmp alcatel 6250 Command Line
สวท.1.3-5-13  ขั้นตอนการลง microsoft dynamics ax 2009
สวท.1.3-5-14  Linux: คำสั่งในการดูขนาดไฟล์และไดเรคทอรี่
สวท.1.3-5-15 วิธี Provision และ Factory Reset AP92,104 แบบ Console
สวท.1.3-5-16 วิธีปิด Firewall windows7
สวท.1.3-5-17 การใช้โปรแกรม nuttcp ในการทดสอบเครือข่าย
สวท.1.3-5-18 Reset config “Alcatel OmniStack 6300-24″ to factory default
สวท.1.3-5-19 วิธี Login เข้าใช้งานWIFIใหม่เฉพาะบุคลากร
สวท.1.3-5-20 How to enable SNMP Monitoring on Ubuntu Server 12.04
สวท.1.3-5-21 ตั้งค่า BIOS เครื่องSERVERเปิดใช้งาน Hyper-v
สวท.1.3-5-22 คู่มือการใช้งาน DNSTOP
สวท.1.3-5-23 Fix Ubuntu problems in apt-get update takes too long
สวท.1.3-5-24 วิธีการลงชื่อเข้าใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่
สวท.1.3-5-25 How to Disable Telnet, Http And Enable SSH Alcatel LS6224
สวท.1.3-5-26 วิธี Update Firmware, Bootcode Alcatel 6224 แบบ CLI
สวท.1.3-5-27 Install and configure SNMP on RHEL or CentOS
สวท.1.3-5-28 การทำ password recovery switch cisco
สวท.1.3-5-29 การเช็คสถานะอุปกรณ์ในห้อง Data Centre เบื้องต้น
สวท.1.3-5-30 How to Set up the Firewall Using UFW On Ubuntu 10.04 Lucid Lynx Server
สวท.1.3-5-31 How to secure an Ubuntu 12.04 LTS server – Part 1 The Basics
สวท.1.3-5-32 Ubuntu Linux Add Static IPv6 Address Network Configuration
สวท.1.3-5-33 How to check if your Linux WebServer is under a DoS attack
สวท.1.3-5-34 วิธีการดูรายละเอียด user บน wifi controller alcatel oaw-4550

จุดแข็ง

1.มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงให้บริการครอบคลุมพื้นที่ครบตามแผน
2.มีบริการเครือข่ายไร้สายให้บริการครอบคลุมพื้นที่ครบตามแผน

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. เพิ่มจำนวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์การเรียนรู้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
  2. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบและเทคโนยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
– ผอ.สวท.
– รอง ผอ. ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
– งานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
– งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
– งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ปี 2557
แผนพัฒนา

ปี 2557