2556 IQA 2.3

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (เลือกมา 1 ระบบงาน)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ดำเนินการครบถ้วน 1 ประเด็น ดำเนินการครบถ้วน 2 ประเด็น ดำเนินการครบถ้วน 3 ประเด็น ดำเนินการครบถ้วน 4 ประเด็น ดำเนินการครบถ้วน 5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน

[√] 1. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา หรือฐานข้อมูลอื่นที่เป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยหนึ่งฐานข้อมูล

โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบบริหารบริการงานวิชาการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ที่ได้รับงบประมาณในแต่ละปี รวบรวมเป็นระบบโดยนำข้อมูลฐานข้อมูลบุคลากรมาใช้ และระบบ RMUTP Passport มาใช้เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบ

[√] 2. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้นี้ต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้ ได้แก่ ผู้บริหาร นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

โดย ระบบที่พัฒนาขึ้นเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ คือ อาจารย์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าไปกรอกข้อมูลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการผ่านระบบ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ

[√] 3. มีระบบการควบคุมการเข้าใช้ตามสิทธิของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม

โดยผู้ใช้ระบบที่เกี่ยวข้องเท่านั้นจะสามารถเข้าไปปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล และมีการกำหนดสิทธิการเข้าใช้ตาม RMUTP Passport

[√] 4. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้นี้ต้องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นปรับปรุงพัฒนาระบบงานสู่การเปลี่ยนแปลง

โดย ระบบที่พัฒนาขึ้นทำให้ลดขั้นตอนการทำงาน ลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารกระดาษได้เป็นจำนวนมาก แต่เดิมจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตลอดเวลา เมื่อเปลี่ยนมาใช้ระบบนี้ทำให้ทำงานได้สะดวก รวดเร็ว

[√] 5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน

โดยมีระบบประเมินความพึงพอใจแบบออนไลน์ให้ผู้ใช้กรอกได้

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ประเด็น)
4 เดือน
(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.57)
8 เดือน
(1 มิ.ย. 56-31 ม.ค. 57)
12 เดือน
(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 57)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ]  [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 3 3 4 4 5 5

รายการหลักฐาน

1. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา หรือฐานข้อมูลอื่นที่เป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยหนึ่งฐานข้อมูล

สวท.2.3-1-1 ระบบบริหารงานบริการวิชาการ

2. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้นี้ต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

สวท.2.3-2-2 ระบบที่พัฒนาเกี่ยวข้องกับอาจารย์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

3. มีระบบการควบคุมการเข้าใช้ตามสิทธิของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม

สวท.2.3-3-3 ระบบ Log in เข้าใช้งานระบบ

4. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้นี้ต้องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นปรับปรุงพัฒนาระบบงานสู่การเปลี่ยนแปลง

สวท.2.3-4-4 ระบบงานทำให้ลดการใช้กระดาษ ใช้รายงานผลการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ

5.มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน

สวท.2.3-5-5 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบบริหารบริการวิชาการแก่สังคม

จุดแข็ง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบงานได้เอง

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  • จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เพียงพอต่อการใช้งานที่มีเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

– ผอ.สวท.
– รอง ผอ.สวท.- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
แผนพัฒนา 2557