2556 IQA 3.3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ระดับ 1.00-1.50 ระดับ 1.51-2.50 ระดับ 2.51-3.50 ระดับ 3.51-4.50 ระดับ 4.51-5.00

 

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มวิทยบริการ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มพูนทักษะการรู้สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย

1. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ (1) แนะนำการใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (2) แนะนำการสืบค้นสารสนเทศผ่าน Web OPAC (3) แนะนำการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  406  คน  ผลการดำเนินงาน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เต็มเวลาทั้งสิ้น 372 คน คิดเป็นร้อยละ 91.63 และมีผลการประมินความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00

2.โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ (1) แนะนำและสาธิตวิธีการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (2) ฝึกปฏิบัติการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  33 คน  ผลการดำเนินงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มเวลา ทั้งสิ้น  32 คน คิดเป็นร้อยละ 96.97  และมีผลการประมินความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.69  คิดเป็นร้อยละ 93.80

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ระดับ)

4 เดือน

(1 มิย.56-30 กย.57)

8 เดือน

(1 มิย. 56-31 มค. 57)

12 เดือน

(1 มิย. 56-31 พค. 57)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [√]   [ ]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
5 N/A  N/A  N/A  N/A  4.65 5

 

รายการหลักฐาน

สวท. 3.3.1  รายงานผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
สวท. 3.3.2 รายงานผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

จุดแข็ง

1. มีการจัดอบรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 ศูนย์ คือ เทเวศร์,โชติเวช,พระนครเหนือ และพณิชยการพระนคร
2. มีการจัดอบรมทุกปี โดยผู้ใช้บริการทุกคนที่ต้องการเข้าร่วมอบรมสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตลอดปี ทำให้การอบรมมีความครอบคลุมทุกสาขาวิชา

จุดที่ควรพัฒนา

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
2. ผู้ใช้บริการบางกลุ่มไม่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม
จัดโครงการอบรมแก่ผู้สนใจทุกๆปี โดยประสานกับคณะ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
นางสายธาร  สุเมธอธิคม
น.ส.โสภา  ไทยลา
น.ส.กมร  สุประภารพงษ์
นางบัวระภา  กลยนีย์
น.ส.รัตดา    พุทธะศรีเมือง
น.ส.นฤมล  โตเจริญ
2557
แผนสนับสนุน
จัดโครงการอบรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้กับผู้สนใจกลุ่มย่อยตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป โดยให้ลงชื่อแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่
2557