2556 IQA 2.2

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 จำนวนระบบงานสารสนเทศที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน  :  ระบบ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
จำนวน 3 ระบบ จำนวน 5 ระบบ จำนวน 6 ระบบ จำนวน 8 ระบบ จำนวน 10 ระบบขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พัฒนาโปรแกรมใหม่จำนวน 7 ระบบ และปรับปรุงระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้ จำนวน 4 ระบบ รวมเป็น 11 ระบบ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ระบบ)
4 เดือน
(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.56)
8 เดือน
(1 มิ.ย. 56-31 ม.ค. 57)
12 เดือน
(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 57)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน
8 3 1 5 2 11 5

รายการหลักฐาน

ระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใหม่

สวท.3.3-1-1 พัฒนาเว็ปไซต์ระบบงบประมาณ MBudget
สวท.3.3-1-2 พัฒนาเว็ปรายงาน KPI 2555 สำนักวิทยบริการฯ
สวท.3.3-1-3 พัฒนาแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ
สวท.3.3-1-4 พัฒนาเว็บไซต์ 4th RMUTIC & 5th RMUTNC
สวท.3.3-1-5 พัฒนาเว็บประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.3.3-1-6 พัฒนาเว็บไซต์สำหรับขอใช้งาน RMUTP PASSPORT
สวท.3.3-1-7 พัฒนาเว็บไซต์โครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง

ระบบงานสารสนเทศที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น

สวท.3.3-1-8 ปรับปรุงเว็บไซต์ International Translation Day 2012
สวท.3.3-1-9 ปรับปรุงเว็บไซต์ KM Blog มทร.พระนคร
สวท.3.3-1-10 ปรับปรุงเว็บไซต์ VLSC สำหรับ DOWNLOAD SOFTWARE ลิขสิทธิ์จาก MICROSOFT
สวท.3.3-1-11 ปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลศึกษาต่อเว็ปไซต์ มทร.พระนคร

จุดแข็ง

สำนักมีบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมระบบงานได้

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  • ส่งเสริมให้นักพัฒนาโปรแกรมศึกษาดูงานการโปรแกรมทั้งในและต่างประเทศ
– ผอ.สวท.- รอง ผอ.สวท.- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557
แผนพัฒนา- 2557