2556 IQA 4.4

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 จำนวนผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่อิเล็กทรอนิกส์

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า

 

เกณฑ์การประเมิน :

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่า 30 คน 30-35 คน 36-40 คน 41-45 คน  46 คนขึ้นไป

 

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ดังนี้

  1. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate จำนวนผู้เข้าอบรม 20 คน
  2. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร m-Learning in classroom จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย(คน) 4 เดือน

(1 มิย.56-30 กย.56)

8 เดือน(1 มิย. 56-31 มค. 57) 12 เดือน(1 มิย. 56-31 พค. 57) การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
45 N/A N/A N/A N/A 50 5

 

รายการหลักฐาน

สวท4.4-1   โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate
สวท4.4-2   ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate
สวท4.4-3   โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร m-Learning in classroom
สวท4.4-4   ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม m-Learning in classroom

จุดแข็ง

  1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความพร้อม และสามารถจัดการอบรมให้เป็นไปอย่างราบรื่น
  2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดโครงการฝึกอบรม

 

จุดที่ควรพัฒนา

  1. ปรับปรุงห้องอบรมให้มีบรรยากาศที่เหมาะสม และมีอุปกรณ์ประกอบการอบรมที่พร้อมมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงห้องสำหรับรับประทานของว่างและอาหารอย่างเหมาะสม
  2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดฝึกอบรมทุกๆปี
  3. ควรปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์หัวข้อการอบรมให้ทั่วถึง

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม
1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมโครงการต่างๆให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างทั่วถึง
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาแก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย3. ส่งเสริมการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษา
– ผู้อำนวยการ สวท.- รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา
– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2557

แผนพัฒนา
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้อง และอุปกรณ์สำหรับจัดโครงการอบรม
2. ปรับปรุงการด้านการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้อาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานต่างๆรับทราบข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้น
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

2557