2557 2.4 การพัฒนาบุคลากร

ชนิดตัวบ่งชี้  : ผลผลิต

คำอธิบาย :

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง หน้าที่ที่หน่วยงานมอบหมายตามรายละเอียดภาระงาน (Job Description) หรือ รายละเอียดภาระงานเฉพาะตำแหน่ง (Position Description) บุคลากร หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดทุกประเภทการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การศึกษาต่อ การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ

สูตรการคำนวณ :

= (จำนวนบุคลากรของสำนักฯทีได้รับการพัฒนา ปี 2557 / จำนวนบุคลากรทั้งหมดของสำนัก ปี 2557) *100

= (60/60) * 100 =100 %

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่า
ร้อยละ 50
ร้อยละ
50-59
ร้อยละ
60-69
ร้อยละ
70-79
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80

เกณฑ์มาตรฐาน :

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

  รายการ

ตัวตั้ง

จำนวนบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจปี 2557

ตัวหาร

จำนวนบุคลากรทั้งหมดของสำนักวิทยบริการฯ ปี 2557

ผล

ร้อยละ 100 ของจำนวนบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ที่ได้รับการพัฒนา

เป้าหมาย

ร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
80  100  5

รายการหลักฐาน

สวท.2.4-1-1 บุคลากรงานบริหารทั่วไป  อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน 

สวท.2.4-1-2 รายชื่อบุคลากร กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2557 จำนวน 6 คน

สวท.2.4-1-3 รายละเอียดการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากรกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 6 คน

สวท.2.4-1-4 รายชื่อบุคลากรกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

สวท.2.4-1-5 โครงการฝึกอบรมปี 2557 จำแนกตามรายชื่อผู้เข้าอบรม กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

สวท. 2.4-1-6 สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร กลุ่มวิทยบริการ ประจำปี 2557

สวท.2.4-1-7 รายชื่อบุคลากรห้องสมุด ปี 2557

สวท.2.4-1-8 รายชื่อบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

สวท.2.4-1-9 รายละเอียดการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 18 คน

จุดเด่น
1. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ประจำปี 2557
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร

จุดที่ควรพัฒนา
บุคลากรควรนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมมาปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  นายธนาวุฒิ  นิลมณี  ผอ.สวท.
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  น.ส. เพชราภรณ์    เพ็ชรแก้ว รอง ผอ.สวท.