2557 IQA 2.2 Info

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารความเสียง  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ประเด็น มีการดำเนินการ 2 ประเด็น มีการดำเนินการ 3 ประเด็น มีการดำเนินการ 4 ประเด็น มีการดำเนินการ 5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงานและรองผู้อำนวยการเป็นประธานการดำเนินงาน

โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน มีหัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานคณะทำงาน

[√] 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

โดย มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนัก สอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

[√] 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

โดย มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

[√] 4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

โดย มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

[√] 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารสำนัก ปีละ 1 ครั้ง

โดย มีการติดตาม และประเมินการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [ √]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4  5  5

รายการหลักฐาน

1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงานและรองผู้อำนวยการเป็นประธานการดำเนินงาน

สวท.2.2-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

สวท.2.2-2-1 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง การปรับปรุงระบบ ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

สวท.2.2-3-1 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง การปรับปรุงระบบ ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)

4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

สวท.2.2-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารสำนัก ปีละ 1 ครั้ง

สวท.2.2-5-1 การติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง การปรับปรุงระบบ ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)

จุดเด่น
ได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานในการปรับปรุงระบบ ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) เป็นอย่างดี

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการฝึกอบรมและชี้แจง ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงกระบวนการ
2. ทำความเข้าใจกับทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว  รอง ผอ.สวท.
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ