2558 IQA 2.2 lib

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารความเสียง กลุ่มวิทยบริการ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ประเด็น มีการดำเนินการ 2 ประเด็น มีการดำเนินการ 3 ประเด็น มีการดำเนินการ 4 ประเด็น มีการดำเนินการ 5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงานและรองผู้อำนวยการเป็นประธานการดำเนินงาน

โดยกลุ่มวิทยบริการมีการแต่งตั้งคณะทำงานการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น มีหัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ เป็นประธานคณะทำงาน

[√] 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

โดยมีการวิเคราะห์และระบุการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก และปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก ตามบริบทของสำนัก สอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกของมหาวิทยาลัย

[√] 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

โดยมีการประเมินโอกาสและผลประทบของการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกและจัดลำดับปัจจัยการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

[√] 4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

โดย มีการจัดทำแผนบริหารการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก และดำเนินการตามแผน

[√] 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารสำนัก ปีละ 1 ครั้ง

โดย มีการติดตาม และประเมินการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4  5  5

รายการหลักฐาน

1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงานและรองผู้อำนวยการเป็นประธานการดำเนินงาน

สวท.2.2-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

สวส.2.2-1-2 บันทึกข้อความส่งแผนและผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

สวส.2.2-2-1 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โครงการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

สวส.2.2-3-1 ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โครงการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก

4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

สวส.2.2-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารสำนัก ปีละ 1 ครั้ง

สวส.2.2-5-1 การติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โครงการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก

จุดเด่น

  1. การเข้าถึงและใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกได้เป็นอย่างดี
  2. ผู้ใช้งานเข้าระบบเครือข่ายจากภายนอกเข้าถึงระบบเครือข่ายภายในได้

จุดที่ควรพัฒนา

  1. ควรเพิ่มเวลาการใช้งานสำหรับนักศึกษา
  2. ไม่ทราบวิธีการเข้าใช้
  3. จำกัด User ผู้เข้าใช้งานน้อยเกินไป
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  นางสายธาร สุเมธอธิคม  หัวหน้ากลุ่ม
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  นางบัวระภา กลยนีย์  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ