2558 IQA 2.3 Lib

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดการความรู้ กลุ่มวิทยบริการ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ประเด็น มีการดำเนินการ 2 ประเด็น มีการดำเนินการ 3 ประเด็น มีการดำเนินการ 4 ประเด็น มีการดำเนินการ 5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit  knowledge) เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติตามภารกิจ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรในกลุ่ม

– กลุ่มวิทยบริการ มีการให้บริการยืมข้ามห้องสมุดสาขา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทีมงานพัฒนาระบบห้องสมุดอัติโนมัติ WALAI AutoLib ม.วลัยลักษณ์โดยตรง เกิดทักษะกระบวนการในการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้ปฏิบัติงานภายในกลุ่ม ให้สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

[√] 2. มีการรวบรวมความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (มีทะเบียนความรู้อย่างน้อย 10 เรื่องต่อปี) เรื่องไม่ครบ

– การนำความรู้ที่ได้รับจาการไปอบรม สัมมนา  การศึกษาหาความรู้จากบล็อกห้องสมุดของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งแหล่งข้อมูลความรู้ที่ได้เผยแพร่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และผ่านทางเว็บไซต์   ต่าง ๆ นำมารวบรวมเกิดองค์ความรู้ และเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร

[√] 3. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง มาทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นำไปสู่การปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่ม อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

– มีการนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาระบบงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง ระบบคลังปัญญา มทร.พระนคร

[√] 4. มีการเผยแพร่ทะเบียนความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี ผ่านระบบ ICT หน้าเว็ปไซต์ของกลุ่มอย่างต่อเนื่องทุกปี

– มีการนำความรู้ที่ได้รับจาการไปอบรม สัมมนา  การศึกษาหาความรู้จากบล็อกห้องสมุดของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งแหล่งข้อมูลความรู้ที่ได้เผยแพร่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ นำมาจัดทำในรูปของทะเบียนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด มทร.พระนคร

[√] 5. มีการประเมินผลการจัดการความรู้ ที่แสดงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

– มีการประเมินผลการจัดการความรู้จากบุคลากรในกลุ่ม พร้อมกับรายงานปัญหา อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4  5  5

รายการหลักฐาน

1. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit  knowledge) เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติตามภารกิจ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรในกลุ่ม

สวส.2.3-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ในกลุ่มวิทยบริการ
สวส.2.3-1-2 ภาพกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้มีทักษะและประสบการณ์ตรง
สวส.2.3-1-3 ภาพกิจการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ แบบ Offline (Inventory Module)

2. มีการรวบรวมความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (มีทะเบียนความรู้อย่างน้อย 10 เรื่องต่อปี)

สวส.2.3-2-1 มีทะเบียนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

3. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง มาทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นำไปสู่การปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่ม อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

สวส.2.3-3-1 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สวส.2.3-3-2 หนังสือเรียนเชิญเป็นวิทยากร โครงการประชุมสัมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2

สวส.2.3-3-2 ภาพประกอบการเป็นวิทยากรบรรยายเผยแพร่ความรู้ พร้อมภาพแสดงความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรมและการนำไปใช้ประโยชน์

4. มีการเผยแพร่ทะเบียนความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี ผ่านระบบ ICT หน้าเว็ปไซต์ของกลุ่มอย่างต่อเนื่องทุกปี

สวส.2.3-4-1 เว็ปไซต์เผยแพร่ทะเบียนความรู้ และแนวปฎิบัติที่ดี ทางหน้าเว็ปไซต์การจัดการความรู้ KM ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

5. มีการประเมินผลการจัดการความรู้ ที่แสดงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

สวส.2.3-5-1 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิผลแผนการจัดการความรู้ ปี 2558 ของกลุ่มวิทยบริการ
สวส.2.3-5-2 รายงานสรุปผลการประเมินการจัดการความรู้ในองค์กร ปี 2558 ของกลุ่มวิทยบริการ

จุดเด่น
1. มีการหมุนเวียนบุคลากรให้ได้รับการอบรม สัมมนาอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ และนำมาพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
2. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ที่ทันสมัย

จุดที่ควรพัฒนา
1. ต้องสร้างแรงผลักดัน และกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานแสวงหาความรู้ พร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  นางสายธาร  สุเมธอธิคม  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  นางสาวโสภา  ไทยลา  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ