2558 iqa 2.4 arit

2.4 การพัฒนาบุคลากร

ชนิดตัวบ่งชี้  : ผลผลิต

คำอธิบาย :

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง หน้าที่ที่หน่วยงานมอบหมายตามรายละเอียดภาระงาน (Job Description) หรือ รายละเอียดภาระงานเฉพาะตำแหน่ง (Position Description) บุคลากร หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดทุกประเภทการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การศึกษาต่อ การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ

สูตรการคำนวณ :

= (จำนวนบุคลากรของสำนักฯทีได้รับการพัฒนา ปี 2558 / จำนวนบุคลากรทั้งหมดของสำนัก ปี 2558) *100

= (63/63) * 100 = 100 %

กณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่า
ร้อยละ 50
ร้อยละ
50-59
ร้อยละ
60-69
ร้อยละ
70-79
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80

เกณฑ์มาตรฐาน :

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

  รายการ
ตัวตั้ง จำนวนบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจปี 2558
ตัวหาร จำนวนบุคลากรทั้งหมดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558
ผล ร้อยละ 100 ของจำนวนบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา
เป้าหมาย ร้อยละ 90 ของจำนวนบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
90  100  5

รายการหลักฐาน

สวส. 2.4-1-1 รายชื่อบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558 จำนวน 63 คน
สวส. 2.4-1-2 รายละเอียดการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากรกลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 8 คน
สวส. 2.4-1-3 รายละเอียดการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากรกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 7 คน
สวส.2.4-1-4  โครงการฝึกอบรมปี 2558 จำแนกตามรายชื่อผู้เข้าอบรม กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร จำนวน 15 คน
สวส.2.4-1-5  สรุปโครงการพัฒนาบุคลากรปี 2558 กลุ่มวิทยบริการ จำนวน 16 คน
สวท.2.4-1-6 รายละเอียดการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 17 คน

จุดเด่น
1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ประจำปี 2558
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร

จุดที่ควรพัฒนา
บุคลากรควรนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมมาปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้ นายธนาวุฒิ  นิลมณี ผอ.สวส.
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว รอง ผอ.สวส.