2558 IQA 2.4 Lib

ชนิดตัวบ่งชี้  : ผลผลิต

คำอธิบาย :

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง หน้าที่ที่หน่วยงานมอบหมายตามรายละเอียดภาระงาน (Job Description) หรือ รายละเอียดภาระงานเฉพาะตำแหน่ง (Position Description) บุคลากร หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดทุกประเภทการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การศึกษาต่อ การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ

สูตรการคำนวณ :

pic18

 

pic18-2เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1

คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4

คะแนน 5

น้อยกว่า
ร้อยละ 50

ร้อยละ
50-59
ร้อยละ
60-69
ร้อยละ
70-79

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน :

กลุ่มวิทยบริการได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนำความรู้ ความสามารถมาพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558

 

รายการ

ตัวตั้ง

จำนวนบุคลากรของกลุ่ม……………………16…………………ที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจปี 2558

ตัวหาร

จำนวนบุคลากรทั้งหมดของกลุ่ม……………16……………………. ปี 2558

ผล

ร้อยละของจำนวนบุคลากรของกลุ่ม…………100…………………..ที่ได้รับการพัฒนา
เป้าหมาย

ร้อยละของจำนวนบุคลากรของกลุ่ม……….…80…………………..ที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
80  100  5

 

รายการหลักฐาน :

สวท. 2.4-1-1 สรุปโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มวิทยบริการ

สวท.2.4-1-2 รายชื่อบุคลากรกลุ่มวิทยบริการ

จุดเด่น :
1. บุคลากรมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ให้กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2. บุคลากรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมอบรมในทุกกิจกรรมที่ดี และมีประโยชน์

จุดที่ควรพัฒนา :
1. บุคลากรควรได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

 ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ผู้กำกับตัวบ่งชี้    นางสายธาร         สุเมธอธิคม       หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน    นางสุมาลี            พรเจริญ    นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ