2558 IQA 2.4 Network

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  การพัฒนาบุคลากร กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

ชนิดตัวบ่งชี้  : กระบวนการ

คำอธิบาย :

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง หน้าที่ที่หน่วยงานมอบหมายตามรายละเอียดภาระงาน (Job Description) หรือ รายละเอียดภาระงานเฉพาะตำแหน่ง (Position Description) บุคลากร หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดทุกประเภทการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การศึกษาต่อ การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ

สูตรการคำนวณ

(จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา/จำนวนบุคลากรทั้งหมด) * 100

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่า
ร้อยละ 50
ร้อยละ
50-59
ร้อยละ
60-69
ร้อยละ
70-79
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ในงบประมาณบุคลากรให้ความร่วมมือและเห็นความสำคัญของเนื้อหาในการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง บุคลากรนำความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ มาพัฒนางานตนเองได้อย่างเหมาะสม  หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้นและผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก

 

  รายการ
ตัวตั้ง จำนวนบุคลากรของกลุ่ม……15……ที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจปี 2558
ตัวหาร จำนวนบุคลากรทั้งหมดของกลุ่ม………15………. ปี 2558
ผล ร้อยละของจำนวนบุคลากรของกลุ่ม………100……..ที่ได้รับการพัฒนา
เป้าหมาย ร้อยละของจำนวนบุคลากรของกลุ่ม………90……..ที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจ

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
90  100  5

รายการหลักฐาน

สวส.2.4-1-1 รายชื่อบุคลากรกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

สวส.2.4-1-2 โครงการฝึกอบรมปี 2558 จำแนกตามรายชื่อผู้เข้าอบรม กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

จุดเด่น

1.ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเต็มที่
2.บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในวิชาชีพมากขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา
1.บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเมื่อกลับมาไม่นำความรู้ความสามารถมาใช้อย่างจริงจั
2.บุคลากรที่มีความพร้อมในการพัฒนา ไม่ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาตนเอง

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  นายเชาวลิต  สมบูรณ์พัฒนากิจ  หัวหน้ากลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  นายเชวงศักดิ์  คงเกิด  หัวหน้างานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร