2556 IQA 4.3

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 จำนวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ไม่ต่ำกว่า 10 ตอน

20 ตอน

25 ตอน

30 ตอน

มากกว่า 35 ตอนขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ได้ดำเนินการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง รายการเทคโนโลยีเพี่อชีวิต ที่ให้ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ผลิตใหม่ใน ปีการศึกษา 2556 จำนวน ทั้งหมด 40 ตอน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ตอน)

4 เดือน

(1 มิย.56-30 กย.56)

8 เดือน

(1 มิย. 56-31 มค. 57)

12 เดือน

(1 มิย. 56-31 พค. 57)

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน

[ ] [ ]

[√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

30

N/A

N/A

N/A

N/A

40

5

รายการหลักฐาน

สวท4.3-1 รายงานสรุปรายการวิทยุกระจายเสียง (เทคโนโลยีเพื่อชีวิต)
สวท4.3-2 ตอนที่ 140 เครื่องสำอางค์นาโนเทคโนโลยี
สวท4.3-3 ตอนที่ 141 หูฟัง
สวท4.3-4 ตอนที่ 142 Google Glass
สวท4.3-5 ตอนที่ 143 เครื่องทำนายความฝัน
สวท4.3-6 ตอนที่ 144 หุ่นยนต์ Asimo
สวท4.3-7 ตอนที่ 145 ครีมกันแดด
สวท4.3-8 ตอนที่ 146 Segway
สวท4.3-9 ตอนที่ 147 Application
สวท4.3-10 ตอนที่ 148 อันตรายจากไฟฟ้า
สวท4.3-11 ตอนที่ 149 เทคโนโลยีลดความอ้วน
สวท4.3-12 ตอนที่ 150 Back Support
สวท4.3-13 ตอนที่ 151 Office Syndrome
สวท4.3-14 ตอนที่ 152 4G
สวท4.3-15 ตอนที่ 153 Collagen
สวท4.3-16 ตอนที่ 154 คอนเทคเลนส์และบิ๊กอาย
สวท4.3-17 ตอนที่ 155 ศัลยกรรมความงาม
สวท4.3-18 ตอนที่ 156 GPS
สวท4.3-19 ตอนที่ 157 การพยาการณ์อากาศ
สวท4.3-20 ตอนที่ 158 แลคโตบาซิลัส
สวท4.3-21 ตอนที่ 159 ถุงประคบร้อนและเย็น
สวท4.3-22 ตอนที่ 160 สบู่
สวท4.3-23 ตอนที่ 161 ยาสีฟัน
สวท4.3-24 ตอนที่ 163 คีโม
สวท4.3-25 ตอนที่ 164 Detox (1)
สวท4.3-26 ตอนที่ 165 Detox (2)
สวท4.3-27 ตอนที่ 166 แก๊สน้ำตา
สวท4.3-28 ตอนที่ 167 กลูต้าไธโอน (1)
สวท4.3-29 ตอนที่ 168 กลูต้าไธโอน (2)
สวท4.3-30 ตอนที่ 169 การตั้งครรภ์ (1)
สวท4.3-31 ตอนที่ 170 การตั้งครรภ์ (2)
สวท4.3-32 ตอนที่ 171 งาและเซซามิน
สวท4.3-33 ตอนที่ 172 ทีวีดิจิตอล
สวท4.3-34 ตอนที่ 173 ไมโครเวฟ (1)
สวท4.3-35 ตอนที่ 174 ไมโครเวฟ (2)
สวท4.3-36 ตอนที่ 175 การใช้ Window XP หมดอายุ
สวท4.3-37 ตอนที่ 176 ดนตรีบำบัด
สวท4.3-38 ตอนที่ 177 Internet Banking
สวท4.3-39 ตอนที่ 178 เทคโนโลยีการพิมพ์
สวท4.3-40 ตอนที่ 179 เครื่องช่วยฟัง

จุดแข็ง

  1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดรายการวิทยุ
  2. มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการบันทึกเสียงรายการ

จุดที่ควรพัฒนา

  1. ควรมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้งที่เขียนบทวิทยุ
  2. ควรมีการประชาสัมพันธ์รายการวิทยุให้เป็นที่เผยแพร่มากยิ่งขึ้น
  3. ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้การจัดฝึกอบรมด้านการผลิตรายการวิทยุ
  4. ผู้ดำเนินรายการควรฝึกการออกเสียง โดยให้ฝึกการอ่านออกเสียงตามผู้ประกาศข่าว

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556
แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม
1. ส่งเสริมการฝึกอบรมการอ่านออกเสียงสำหรับผู้ดำเนินรายการ
– ผู้อำนวยการ สวท.
– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา
– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2557

แผนพัฒนา
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์สำหรับการจัดรายการวิทยุ
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

2557