2556 IQA 5.2

ตัวบ่งชี้ที่  5.2  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

สูตรการคำนวณ :

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

น้อยกว่า

ร้อยละ 50

ร้อยละ

50-59

ร้อยละ

60-69

ร้อยละ

70-79

มากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน  โดยบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ได้อบรมร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  ได้จัดอบรมให้กับบุคลากรของสำนัก พร้อมทั้งบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยฯ หลังจากฝึกอบรมบุคลากรนำความรู้มาปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนสามารถได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ โดยจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมดของสำนักวิทยบริการฯ

รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง จำนวนบุคลากรของ สวท. ที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจปี 2556 คน 57
ตัวหาร จำนวนบุคลากรทั้งหมดของ สวท. ปี 2556 คน 57
ผล ร้อยละของจำนวนบุคลากร สวท. ที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจ ร้อยละ 100
เป้าหมาย ร้อยละของจำนวนบุคลากร สวท. ที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจ ร้อยละ 80

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

4 เดือน
(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.57)

8 เดือน
(1 มิ.ย. 56-31 ม.ค. 57)

12 เดือน
(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 57)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

[ ] [ ] [√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน ผล คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

80

N/A N/A N/A N/A 100 5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.5.2-1-1   รายชื่อบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน  57  คน

สวท.5.2-1-2   รายละเอียดการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ จำนวน   57  คน

จุดแข็ง

  1. สำนักวิทยบริการฯ ได้รับงบประมาณโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ประจำปี 2556
  2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร

จุดที่ควรพัฒนา

ควรจัดอบรมสัมมนาให้กับบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือการทำงานภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากสำนักวิทยบริการฯ มีพื้นที่ตั้งที่อยู่ห่างไกลกัน ไม่มีโอกาสได้พบปะกัน

 

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม– ส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักทุกคนที่อยู่ในต่างกลุ่มต่างพื้นที่ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 1.น.ส.อ้อยจริยา พลับจีน
2.นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย
3.น.ส. รัชนี ต่อเงิน
4.นายสาคร พจันทรา           5.นางอุมาพร สรวลสรรค์

งปม. 2557

แผนสนับสนุน– ควรจัดอบรมให้กับบุคลากรของสำนักวิทยบริการทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรใหม่ ๆ พร้อมทั้งโปรแกรมที่ทันสมัยอยู่เสมอ

งปม. 2557