2556 IQA 5.3

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่องบดำเนินการของหน่วยงาน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า

สูตรการคำนวณ :

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่าร้อยละ 1.00 ร้อยละ 1-1.99 ร้อยละ 2-2.99

มากกว่าหรือ

เท่ากับร้อยละ 3

ผลการดำเนินงาน  การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ในงบประมาณ บุคลากรให้ความร่วมมือและเห็นความสำคัญของเนื้อหาในการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง บุคลากรนำความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ มาพัฒนางานตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยสำนักได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 63,016,070.50 บาท มีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร จำนวน 1,915,218 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.94 ของงบดำเนินการของสำนักจำนวน  48,551,803.16 บาท

รายการ

หน่วย

จำนวน

ตัวตั้ง

ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร

บาท

1,915,218

ตัวหาร

งบดำเนินการของ สวท.

บาท

48,551,803.16

ผล

ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร

ร้อยละ

3.94

เป้าหมาย

ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร

ร้อยละ

2

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

4 เดือน
(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.56)

8 เดือน
(1 มิ.ย. 56-31 ม.ค. 57)

12 เดือน
(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 57)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

[√] [ ] [ ]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน ผล คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

2

N/A N/A N/A N/A 3.94 5

 

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท. 5.3-1-1. หลักฐานการฝึกอบรม  หลักสูตร ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ เป็นเงิน  23,268 บาท
สวท. 5.3-1-2. หลักฐานการฝึกอบรม  หลักสูตร ios6 Programing สำหรับอาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เป็นเงิน  144,900 บาท

สวท. 5.3-1-3. หลักฐานการฝึกอบรม หลักสูตร Adobe Captivate สำหรับ อาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน   39,000 บาท

สวท. 5.3-1-4. หลักฐานการฝึกอบรม  หลักสูตร Graphic Design Advanced สำหรับ อาจารย์และ บุคลากร สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  เป็นเงิน  102,700 บาท

สวท. 5.3-1-5.  หลักฐานการฝึกอบรม  หลักสูตร Web Design Advanced สำหรับ อาจารย์และ บุคลากร สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  เป็นเงิน  123,240  บาท

สวท. 5.3-1-6. หลักฐานการฝึกอบรม  หลักสูตร m-Learning in classroom สำหรับ อาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย    เป็นเงิน  31,920  บาท

สวท. 5.3-1-7. หลักฐานการฝึกอบรม  หลักสูตร Developing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012  สำหรับอาจารย์และบุคลากร เป็นเงิน 149,700  บาท

สวท. 5.3-1-8. หลักฐานการฝึกอบรม หลักสูตร Android Programming Advanced : Graphic Animation and Media  เป็นเงิน  144,700  บาท

สวท. 5.3-1-9. หลักฐานการฝึกอบรม หลักสูตร ICT เพื่อการพัฒนา เป็นเงิน  94,930  บาท

สวท. 5.3-1-10. หลักฐานการฝึกอบรม  หลักสูตร Comp TIA CTT+ สำหรับผู้สอน  เป็นเงิน 372,750 บาท

สวท. 5.3-1-11. หลักฐานการฝึกอบรม หลักสูตร Comp TIA A+ สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 21-30 เม.ย.57 เป็นเงิน  444,080  บาท

สวท. 5.3-1-12. หลักฐานการฝึกอบรม หลักสูตร Comp TIA A+ สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 2 วันที่ 5-14 พ.ค.57 เป็นเงิน  324,240  บาท

สวท. 5.3-1-13. รายละเอียดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2556

 

จุดแข็ง

 1. บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในวิชาชีพมากขึ้น
 2. บุคลากรนำความรู้ ความชำนาญงานมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน สามารถพัฒนาบุคลากรได้ตรงตามวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดการยอมรับในการขอ งปม. ในปีต่อไป

จุดที่ควรพัฒนา

 1. บุคลากรที่มีความพร้อมในการพัฒนา ไม่ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาตนเอง
 2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเมื่อกลับมาไม่นำความรู้ความสามารถมาใช้อย่างจริงจัง
 3. ในบางครั้ง งปม. ที่ให้การสนับสนุนไม่เพียงพอต่อผู้ต้องการพัฒนาตนเอง

 

 

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

 1. สนับสนุนให้ผู้อบรมเห็นความสำคัญของเนื้อหาวิชาในการอบรม
 2. จัดฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 3. ติดตามและประเมินผลการอบรมอย่างใกล้ชิด
1.น.ส.อ้อยจริยา  พลับจีน2.น.ส.สุกัญญา พิสิฐอมรชัย3. น.ส.รัชนี ต่อเงิน4. นายสาคร พรมจันทรา5. นางอุมาพร  สรวลสรรค์ 2557
แผนสนับสนุน

 1. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
 2. สนับสนุนบุคลากรให้เกิดการพัฒนา
2557