IQA 2555 7.6 IT

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (ให้คะแนนตามจำนวนข้อ)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :

[√] 1. มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม

โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม

[√] 2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)

โดย มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)

[√] 3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท อากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น

โดย มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท อากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น

[√] 4. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

โดย มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

[√] 5. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ

โดย มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบาย ๆ

[√] 6. มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

โดย มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสำหรับนักศึกษา

[√] 7. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

โดย มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1-3 ข้อ มีการดำเนินการ 4 ข้อ มีการดำเนินการ 5 ข้อ มีการดำเนินการ 6 ข้อ มีการดำเนินการ 7 ข้อขึ้นไป

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย 

(ประเด็น)

4 เดือน 

(1 มิย.55-30 กย.55)

8 เดือน 

(1 มิย. 55-31 มค. 56)

12 เดือน 

(1 มิย. 55-31 พค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.55-30 กย. 56)

6 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.55-31 มีค. 56)

9 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.55-31 พค. 56)

[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 4 2 5 3 7 5

รายการหลักฐาน

สวท.7.6-1 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม

สวท.7.6-2 มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)

สวท.7.6-3 มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท อากาศที่ดีตามธรรมชาติ

สวท.7.6-4 มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ

สวท.7.6-5 มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบาย ๆ

สวท.7.6-6 มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสำหรับนักศึกษา

สวท.7.6-7 มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น  มีจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสาย และแบบไร้สาย มีปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์

จุดแข็ง

1. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศให้ความสำคัญทางด้านการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงานและการเรียนรู้

2. มีการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อความสบายใจในการทำงาน ทำให้งานออกมามีคุณภาพ

จุดที่ควรพัฒนา

1. จัดสรรงบประมาณในการจัดทำป้ายและตู้จัดเก็บเอกสาร อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม – ให้บุคลากรในกลุ่มจัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบและรักษาความสะอาดภายในหน่วยงาน – ผอ.สวท. 

– รอง ผอ.ทส.

– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี 2556
แผนสนับสนุน – งบประมาณเพื่อการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารและอุปกรณ์ที่สวยงาม ทันสมัยในหน่วยงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปี 2556