IQA 2556 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :

ผลการดำเนินงาน

[√] 1. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน

โดย สำนักวิทยบริการฯ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การเป็นผู้นำในการใช้ ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา และเป้าหมายคือ สามารถพัฒนาบุคลากรเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 75

[√] 2. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาการเป็นผู้นำในการใช้ ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษาอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1

โดย กลุ่มเป้าหมายของสำนักวิทยบริการฯคือบุคลากรภายในสำนัก

[√] 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit  knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

โดย มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในแต่ละชุมชนนักปฏิบัติ และจัดทำเป็นแบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.arit.rmutp.ac.th/km เพื่อให้บุคลกรที่สนใจสามารถ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้

[√] 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดให้ข้อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)

โดย สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำแบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จากการประชุมในแต่ละของชุมชนนักปฏิบัติ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของแต่ละชุมชนนักปฏิบัติและเว็บไชต์ www.arit.rmutp.ac.th/km

[√] 5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

โดย มีการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ประเด็น)
4 เดือน
(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.56)
10 เดือน
(1 มิย. 56-31 มี.ค. 57)
12 เดือน
(1 มิย. 56-31 พ.ค. 56)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 56
(1 ต.ค.56-30 ก.ย. 57)
6 เดือน งปม. 56
(1 ตค.56-31 มี.ค. 57)
9 เดือน งปม. 56
(1 ตค.56-31 พ.ค. 57)
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 2 2 3 3 5 5

รายการหลักฐาน

1. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน

สวท. 7.2-1-1 แผนการจัดการความรู้

2. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาการเป็นผู้นำในการใช้ ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษาอย่างชัดเจนตาม ประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1

สวท.7.2-2-2 องค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
สวท.7.2-2-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ในสำนักวิทยบริการฯ
สวท.7.2-2-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในสำนักวิทยบริการฯ

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit  knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ ๑ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

สวท.7.2-3-5 เว็บไชต์ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ
สวท.7.2-3-6 เว็บไชต์ชุมชนนักปฏิบัติสารสนเทศ
สวท.7.2-3-7 เว็บไชต์ชุมชนนักปฏิบัติห้องสมุด
สวท.7.2-3-8 เว็บไชต์ชุมชนนักปฏิบัติเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดให้ข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)

สวท.7.2-4-9 เว็บไชต์การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.7.2-4-10 องค์ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอ้รและการสื่อสาร ปี 2556

สวท.7.2-4-11 องค์ความรู้เกี่ยวกับงานนวัตกรรมการศึกษา ปี 2556

สวท.7.2-4-12 องค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิทยบริการ ปี 2556

5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการ ศึกษาที่ผ่านมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

สวท.7.2-5-13 ปรับปรุงเว็บไซต์การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรม การสร้างเว็บด้วย wordpress
สวท.7.2-5-14 นำความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม inSSIDer ค้นหาและตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ WiFi มาใช้ในการซ่อมบำรุงระบบ WiFi ในมหาวิทยาลัย
สวท.7.2-5-15 นำความรู้ไปพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จุดแข็ง

  • สำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรให้ความสำคัญและพร้อมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองและหน่วยงาน

 

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  • ผลักดันให้บุคลากรนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
– ผอ.สวท.
– รอง ผอ.
– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ- กลุ่มนวัตกรรมฯ

 

– กลุ่มเครือข่ายฯ

– กลุ่มวิทยบริการ

– งานบริหารทั่วไป

 

2557
แผนพัฒนา- 2557

ผู้กำกับตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน : นางสาวเพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว (รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)