2557 IQA 2.1 studio

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาแผน กลุ่มนวัตกรรมการศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ประเด็น มีการดำเนินการ 2 ประเด็น มีการดำเนินการ 3 ประเด็น มีการดำเนินการ 4 ประเด็น มีการดำเนินการ 5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1. มีการจัดพัฒนาแผนกลยุทธ์ระดับกลุ่มจากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ที่สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของสำนัก

โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรในกลุ่ม โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน เป้าหมายการดำเนินงานของสำนัก

[√] 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับกลุ่มไปสู่บุคลากรภายในกลุ่ม

รายงานการประชุมจัดทำแผนให้ทุกคนรับทราบ และทำแผนร่วมกัน

[√] 3. มีการจัดทำแผนการประจำปีของกลุ่มตามกรอบเวลาปีการศึกษา

มีการจัดทแผนการดำเนินงานประจำปี ปีการศึกษา 2557

[√] 4. มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จแผนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายแผนกลยุทธ์

มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินงาน 

[√] 5. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานที่ผู้บริหารทราบ

รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4  5  5

รายการหลักฐาน

1. มีการจัดพัฒนาแผนกลยุทธ์ระดับกลุ่มจากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ที่สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของสำนัก โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรในกลุ่ม โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน เป้าหมายการดำเนินงานของสำนัก

สวท.2.1-1-1 วิสัยทัศน์ ของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

สวท.2-1-1-2 การวิเคราะห์สภาพองค์กร (SWOT) ของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับกลุ่มไปสู่บุคลากรภายในกลุ่ม

สวท.2.1-2-1 รายงานการประชุมถ่ายทอดกลยุทธ์ ของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

3. มีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีของกลุ่มตามกรอบเวลาปีการศึกษา

สวท.2.1-3-1 แผนการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2557 ของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

4. มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จแผนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายแผนกลยุทธ์

สวท.2.1-4-1 แผนกลยุทธ์การพัฒนากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

5. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานที่ผู้บริหารทราบ

สวท.2.1-5-1 รายงานการประชุมผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

สวท.2.1-5-7 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2557 ของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  

จุดเด่น
บุคลากรมีความรู้ความสามารถได้การปฎิบัติงาน

จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว  รอง ผอ.สวท.
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  น.ส รักอนงค์ ชมปรีดา  นักเอกสารสนเทศ