2559 IQA 1.1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่สนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคโนโลยี
ชนิดของตัวบ่งชี้
 :  กระบวนการ
คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารทั้งแบบมีสายและไร้สายให้มีประสิทธิภาพทันสมัย และครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ
เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ข้อ

มีการดำเนินการ
2 ข้อ

มีการดำเนินการ
3 ข้อ

มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ
ผลการดำเนินงาน :  ในปีการศึกษา 2559 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√]   1.  มีแผนในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

โดยกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมีแผนประจำปีของกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย และได้ดำเนินตามแผนการปฏิบัติงานตามกรอบที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษาอย่างชัดเจน

[√]   2.  มีการกำหนดแผนงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายตามระยะเวลาที่กำหนด

โดยมีการจัดทำตารางงานที่ใช้ในการกำหนดการตรวจสอบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและระบบบริการ พร้อมทั้งมีการแบคอัพข้อมูลการตั้งค่าอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ

[√]  3.  มีการดำเนินงานตามแผนโดย มีการตรวจสอบ ตรวจวัด คุณภาพของการให้บริการ ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบุคลากรตามแผนที่กำหนด

โดยมีการตรวจสอบ ตรวจวัดคุณภาพของการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิสก์เพื่อทดสอบคุณภาพของระบบเครือข่าย

[√]  4.  มีการสำรวจติดตามความต้องการการใช้งานระบบเครือข่ายทุกภาคการศึกษา

โดยการดำเนินการสำรวจ และสอบถามความต้องการในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทราบถึง ความต้องการในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

[√]  5.  นำผลการสำรวจมาวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพการใช้งานเครือข่ายตามผลสำรวจ

โดยการนำผลสำรวจที่ได้มาดำเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการในการใช้งาน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
10 เดือน
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√ ]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3  5 5

รายการหลักฐาน

1. มีแผนในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

สวส.1.1.1-1  มีแผนในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

2.  มีการกำหนดแผนงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายตามระยะเวลาที่กำหนด

สวส.1.1.2-2  มีการกำหนดแผนงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายตามระยะเวลาที่กำหนด

3.  มีการดำเนินงานตามแผนโดย มีการตรวจสอบ ตรวจวัด คุณภาพของการให้บริการ ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบุคลากรตามแผนที่กำหนด

สวส.1.1.3-4  มีการดำเนินงานตามแผนโดย มีการตรวจสอบ ตรวจวัด คุณภาพของการให้บริการ ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบุคลากรตามแผนที่กำหนด

4.  มีการสำรวจติดตามความต้องการการใช้งานระบบเครือข่ายทุกภาคการศึกษา

สวส.1.1.4-5  มีการสำรวจติดตามความต้องการการใช้งานระบบเครือข่ายทุกภาคการศึกษา

5.  นำผลการสำรวจมาวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพการใช้งานเครือข่ายตามผลสำรวจ

สวส.1.1.5-6  นำผลการสำรวจมาวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพการใช้งานเครือข่ายตามผลสำรวจ

จุดเด่น

  1. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน
  2. มีการตรวจสอบความต้องการในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา

  1. การประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างศูนย์ปฏิบัติงานในการเข้าปฏิบัติงานควรมีการประสานงานที่ดี

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ผู้กำกับตัวบ่งชี้ นายเชาวลิต  สมบูรณ์พัฒนากิจ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายธัญวัฒน์   บุญศรีนุ้ย นักวิชาการคอมพิวเตอร์