2559 IQA 1.2

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย
ชนิดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
คำอธิบายตัวบ่งชี้ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย ให้รองรับการบริการ และปริมาณการเพิ่มขึ้นของข้อมูล เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1

คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ 1 ข้อ

มีการดำเนินการ 2 ข้อ มีการดำเนินการ 3 ข้อ มีการดำเนินการ 4 ข้อ มีการดำเนินการ 5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ
ผลการดำเนินงาน :  ในปีการศึกษา 2559 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√]  1.  มีแผนในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย และห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย

โดยกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมีแผนประจำปีของกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย และ ได้ดำเนินตามแผนการปฏิบัติงานตามกรอบที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษาอย่างชัดเจน

[√]  2.  มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบติดตามคุณภาพการให้บริการระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์

โดยการแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวข้องกับระบบให้บริการเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์เพื่อตรวจสอบ ติดตามคุณภาพการให้บริการของระบบอย่างสม่ าเสมอ

[√]  3.  มีการดำเนินงานตามแผนโดยมีการตรวจสอบ ตรวจวัด คุณภาพเครื่องคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ และคุณภาพของการให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ ตามแผนที่กำหนด

มีการดำเนินการตรวจสอบ ตรวจวัดคุณภาพและความพร้อมให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ โดยการตรวจสอบการทำางานของระบบบริการ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องแม่ข่าย และระบบการจัดเก็บข้อมูล โดยการสร้างเวปไซด์ที่ใช้ในการตรวจสอบติดตาม

[√]  4.  สามารถย้ายบริการบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขึ้นไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์แม่ข่ายใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเสมือน (Visualization) ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า ไม่น้อยกว่า 90%

โดยมีการดำเนินการย้ายระบบบริการที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ 1 เครื่องต่อ 1 บริการมาทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบคลัสเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีเสมือน (Visualization) ทั้งหมด 92 บริการ คงเหลือบริการที่ยังทำงานบนเครื่องแม่ข่ายแบบเดี่ยว อยู่ 6 บริการ คิดเป็นร้อยละ 90.16 ของบริการ

[√]  5.  มีการจัดตั้งไซต์สำรองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพิกัดฉุกเฉิน โดยใช้เทคโนโลยีเสมือน

โดยมีการดำเนินการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสำรองพิกัดฉุกเฉิน ขั้นที่ศูนย์พระนครเหนือ โดยใช้เทคโนโลยีเฟลโอ เวอร์คลัสเตอร์ เพื่อใช้ในกรณีศูนย์ข้อมูลหลัก เกิดความเสียหาย เพื่อยังคงให้มีระบบบริการที่สำคัญยังคงสามารถ ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
10 เดือน
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3  5 5

รายการหลักฐาน

1.  มีแผนในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย และห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย

สวส.1.2.1-1  แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.  มีการดำเนินงานตามแผนโดยมีการตรวจสอบ ตรวจวัด คุณภาพเครื่องคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ และคุณภาพของการให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ ตามแผนที่กำหนด

สวส.1.2.2-2  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์

3.  สามารถย้ายบริการบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขึ้นไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์แม่ข่ายใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเสมือน (Visualization) ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า ไม่น้อยกว่า 90%

สวส.1.2.3-3  สามารถย้ายบริการบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขึ้นไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์แม่ข่ายใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเสมือน (Visualization) ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า ไม่น้อยกว่า 90%

4.  มีการจัดตั้งไซต์สำรองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพิกัดฉุกเฉิน โดยใช้เทคโนโลยีเสมือน

สวส.1.2.4-4  การจัดตั้งไซต์สำรองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพิกัดฉุกเฉิน โดยใช้เทคโนโลยีเสมือน

5.  ความพร้อมของเครื่องแม่ข่ายเสมือนที่รองรับการย้ายบริการมาทำงานบนระบบ และจำนวนของระบบบริการที่ทำงานอยู่บนระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือนในปัจจุบัน

สวส.1.2.5-5  ความพร้อมของเครื่องแม่ข่ายเสมือนที่รองรับการย้ายบริการมาทำงานบนระบบ และจำนวนของระบบบริการที่ทำงานอยู่บนระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือนในปัจจุบัน

จุดแข็ง

  1. มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายและระบบบริการบนเครื่องแม่ข่าย
  2. มีการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสำรองในกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติเพื่อให้มีระบบให้บริการได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด

จุดที่ควรพัฒนา

  1. การทำเอกสารหรือคู่มือในการทำงานยังมีน้อยและไม่ได้รับการถ่ายทอดออกมาจากผู้ปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ

ตำแหน่ง

ผู้กำกับตัวบ่งชี้ นายเชาวลิต  สมบูรณ์พัฒนากิจ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายสรศิษฏ์ พุ่มฉัตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์