2559 IQA 3.4

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับความสำเร็จของจำนวนผู้เข้าใช้ระบบคลังข้อมูลปัญญา
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
ผลผลิต
คำอธิบาย
 
ระบบคลังปัญญา หมายถึง คลังเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่มีรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ซึ่งเป็นคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศ ซึ่งจะรวมทั้งผลงานวิจัย วิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดเก็บในรูปดิจิทัลเหล่านี้ เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพิ่มเติมต่อยอด ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในระดับนานาชาติ

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1

คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

16,001-17,000 ครั้ง

17,001-18,000 ครั้ง

18,001-19,000 ครั้ง 19,001-20,000 ครั้ง

มากกว่า 20,001 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน

คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศซึ่งจะรวมทั้งผลงานวิจัย บทความวิชาการ ของคณาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร เป็นเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อใช้สําหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า หรือ ผู้สนใจทั่วไป สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน จํานวนผู้เข้าใช้ระบบคลังปัญญา 12 เดือน (1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค.60) มีจํานวนทั้งสิ้น 20,376 ครั้ง

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ครั้ง)

10 เดือน
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

[  ]

[  ]

[√]

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

18,001-19,000

มากกว่า 20,001 ครั้ง

5

รายการหลักฐาน

สวส.3.4.1-1  ระบบคลังปัญญา
สวส.3.4.2-2  รายงานสถิติจํานวนผู้เข้าใช้ระบบคลังปัญญา

จุดแข็ง
1. มีการจัดหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน สามารถสืบค้นได้ง่าย
2. เป็นฐานข้อมูลระบบเปิด ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ไม่มีการจํากัดสิทธิ์

จุดที่ควรพัฒนา
1. เร่งดําเนินการจัดหาผลงานวิชาการในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2. จัดหาผลงานวิชาการเพื่อนํามาเผยแพร่ให้มากยิ่งขึ้น

 ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ผู้กำกับตัวบ่งชี้ นางสายธาร  สุเมธอธิคม บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสุมาลี  พรเจริญ นักเอกสารสารสนเทศ
Edit