2559 IQA 2.1

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คำอธิบายตัวบ่งชี้
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ทางกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาปรับปรุงและดูแลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และการดำเนินงานที่เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1

คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ข้อ

มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3-4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5-6 ข้อ

มีการดำเนินการ
7 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ
ผลการดำเนินงาน :  ในปีการศึกษา 2559 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√]  1.  มีแผนในการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ

โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนประจำปีของกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย และได้ดำเนินตามแผนการปฏิบัติงานตามกรอบที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษาอย่างชัดเจน

[√]  2.  จํานวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาหรือปรับปรุงเสร็จตามกําหนดเวลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
มีการพัฒนาและปรับปรุงเสร็จตามกำหนดเวลา จำนวน 10 ระบบ คิดเป็น 100 %

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบแล้วเสร็จตามกำหนดจำนวน  6 ระบบ และปรับปรุงระบบเดิมให้ทันสมัยและเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้อยู่เสมอแล้วเสร็จตามกำหนดจำนวน 4 ระบบ รวมทั้งสิ้น 10 ระบบ

[√]  3.  มีคู่มือหรือเอกสารประกอบการใช้งานระบบสารสนเทศ

โดยทุกระบบเมื่อมีการพัฒนาหรือปรับแก้จะมีเอกสารประกอบการใช้งาน และมีคู่มือการใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานทราบผ่านหน้าเว็บ info.arit.rmutp.ac.th

[√]  4.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 (จากระดับ 1-5 ) โดยประเด็นการประเมินความพึงพอใจประกอบดวย (1) ระบบสารสนเทศตรงตามความต้องการ (2) ข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน (3) ระบบสารสนเทศใช้งานสะดวก ง่ายต่อการทําความเข้าใจ

โดยระบบสารสนเทศที่พัฒนาและปรับปรุงจำนวน 10 ระบบ มีการเก็บผลสำรวจความพึงพอใจ จากผู้ใช้งานที่เข้ามาประเมินระบบ และนำสถิติที่ได้ทุกระบบมาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศที่พัฒนาและปรับปรุงขึ้น โดยผลการสำรวจทั้งสามด้านอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ จากการประเมินความพึงพอใจทั้งสามด้านของผู้ใช้งานให้ผลมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

[√]  5.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 (จาการประเมินความพึงพอใจในข้อ 4)

จากการเก็บสถิติผลสำรวจความพึงพอใจในข้อ 4 ได้ผลความพึงพอใจรวม 4.50 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

[-]  6.  ค่าเฉลี่ยการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นต่อเดือนภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

จำนวนการเข้าใช้งาน เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากข้อมูลการเก็บไม่เพียงพอ

[√]  7.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ

จากการเก็บผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศได้อ่านข้อเสนอแนะและหาวิธีการเพื่อให้สามารถปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาระบบตามความต้องการ หลังจากนั้นจะทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งานทราบผ่านทางเว็บ info.arit.rmutp.ac.th

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
10 เดือน
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค.60)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√ ]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3  6 4

รายการหลักฐาน

1.  มีแผนในการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ

 สวส.2.1.1-1  แผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ปี 2559

2.  จำนวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาหรือปรับปรุงเสร็จตามกำหนดเวลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

สวส.2.1.2-2  ผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ปี 2559
สวส.2.1.2-3  พัฒนาระบบเก็บวัสดุสำนักงาน
สวส.2.1.2-4  พัฒนาระบบเก็บครุภัณฑ์สำนักงาน
สวส.2.1.2-5  พัฒนาระบบบริหารชมรม Club
สวส.2.1.2-6  พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยวัฒนธรรม
สวส.2.1.2-7  พัฒนาระบบฐานข้อมูลอพ.สธ.
สวส.2.1.2-8  พัฒนาระบบ WebMon RMUTP
สวส.2.1.2-9  ปรับปรุงระบบ E-Meeting
สวส.2.1.2-10 ปรับปรุง ระบบร้องเรียนจรรยาบรรณ
สวส.2.1.2-11 ปรับปรุงเพิ่มชื่อผู้ใช้งานบัญชี Google ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
สวส.2.1.2-12 ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรม

3.  มีคู่มือหรือเอกสารประกอบการใช้งานระบบสารสนเทศ

สวส.2.1.3-13 คู่มือวิธีการใช้งานระบบจัดเก็บวัสดุ
สวส.2.1.3-14 คู่มีอการใช้การใช้งานระบบครุภัณฑ์
สวส.2.1.3-15 คู่มือเอกสารแบ่งฐานข้อมูลนักศึกษาชมรม
สวส.2.1.3-16 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยวัฒนธรรม
สวส.2.1.3-17 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล อพ.สธ.
สวส.2.1.3-18 คู่มือการใช้งานระบบเว็ปมอนิเตอร์ (WebMon RMUTP)
สวส.2.1.3-19 คู่มือวิธีการเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุมระบบ E-Meeting , คู่มือวิธีการเพิ่มรายงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมคู่มือการใช้งานระบบ
สวส.2.1.3-20 คู่มือวิธีการใช้งานระบบร้องเรียนจรรยาบรรณ
สวส.2.1.3-21 คู่มือ วิธีการเพิ่ม Account Google ด้วย GOOGLE SHEET และ TOOL SCRIPT EDITORคู่มือเริ่มต้นการใช้งาน Google Account สำหรับนักศึกษาคู่มือเริ่มต้นการใช้งาน Google Account สำหรับอาจารย์และบุคลากรService & Apps ต่างๆ ที่ Google ให้บริการ
สวส.2.1.3-22 เอกสารวิธีออกใบรายงาน และออกใบทรานสคริป ปีการศึกษา 2559 และ วิธีการใช้งานใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าในระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา

4.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 (จากระดับ 1-5 ) โดยประเด็นการประเมินความพึงพอใจประกอบด้วย (1) ระบบสารสนเทศตรงตามความต้องการ (2) ข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน (3) ระบบสารสนเทศใช้งานสะดวก ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

สวส.2.1.4-23 ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมิน
สวส.2.1.4-24 สรุปผลการประเมินทุกระบบที่พัฒนาและปรับปรุงประจำปีการศึกษา 2559

5.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 (จาการประเมินความพึงพอใจในข้อ 4)

สวส.2.1.5.25 สรุปผลการประเมินทุกระบบที่พัฒนาและปรับปรุงประจำปีการศึกษา 2559

6.  ค่าเฉลี่ยการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นต่อเดือนภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

จำนวนการเข้าใช้งาน เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากข้อมูลการเก็บไม่เพียงพอ

7.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ

สวส.2.1.7-26 ข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศที่พัฒนาและปรับปรุงขึ้น
สวส.2.1.7-27 รายการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ ระบบทรานสคริปกิจกรรม ให้นักศึกษาสามารถเข้าไปดูรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองได้
สวส.2.1.7-28 รายการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ ระบบ e-meeting.rmutp.ac.th เพิ่มให้ส่ง e-mail เพื่อแจ้งเตือนผู้เข้าร่วมประชุมให้รับทราบ 

จุดเด่น

  1. มีแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยกำกับ และมีการวางแผนพัฒนาตามแผนที่วางไว้เสร็จตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
  2. สามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น cloud computing มาช่วบทำงานร่วมกัน และมีการแบ่งปั่นความรู้จัดทำเป็น KM อย่างสม่ำเสมอ

จุดที่ควรพัฒนา

  1. ควรมีการจัดประชุมภายในกลุ่มงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
  2. ควรเก็บสถิติค่าเฉลี่ยการเข้าใช้งานของระบบสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์และพิจารณาดำเนินการต่อไปในอนาคต
  3. ควรเพิ่มทักษะของบุคลากรภายในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสามารถที่เท่าเทียมกัน เพื่อให้สามารถทำงานทดแทนกันได้
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว รอง ผอ.สวส.
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  นายสมโภชน์ กุลธารารมณ์ หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ