SAR 2551

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551

ตัวบ่งชี้ที่  1.1 การกำหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดำเนินงานและมีการกำหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ

1. มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน
สวท. 1.1 -1- 01 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://www.rmutp.ac.th/web2552/about_rmutp.php?id=5
สวท. 1.1 -1- 02 ผังยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สวท. 1.1 -1- 03 ยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สวท. 1.1 -1- 04 ผังยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://www.arit.rmutp.ac.th/doc_data/diagram_arit52-56.jpg

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและแผนการปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้อง
สวท. 1.1 -2- 01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สวท. 1.1 -2- 02 ขอส่งการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการประจำปี 2551
สวท. 1.1 -2- 03 คำสั่งสำนักวิทยบริการฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สวท. 1.1 -2- 04 บันทึกข้อความขอส่งแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สวท. 1.1 -2- 05 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์
สวท. 1.1 -2- 06 ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์และภารกิจของมหาวิทยาลัย
สวท. 1.1 -2- 07 สรุปยุทธศาสตร์ของแผนงาน
สวท. 1.1 -2- 08 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550-2554

3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้ของการดำเนินงานและกำหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
สวท. 1.1 -3- 01 การประเมินแผนงาน/โครงการตามตัวบ่งชี้เป้าหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์
สวท. 1.1 -3- 02 ตัวบ่งชี้เป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ สวท.
สวท. 1.1 -3- 03 ผลการประเมินตัวบ่งชี้เป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์

4. มีการดำเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
สวท. 1.1 -4- 01  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
สวท. 1.1 -4- 02  รายงานการดำเนินงานด้าน IT ปี 2549-2552

5. มีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบัน
สวท. 1.1 -5- 01  บันทึกส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์รอบ 6 เดือน เสนออธิการบดี
สวท. 1.1 -5- 02  บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์รอบ 6 เดือน (ติดตามงาน)
สวท. 1.1 -5- 03  รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม – มิถุนายน 2551
สวท. 1.1 -5- 04  บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์รอบ 12 เดือน (ติดตามงาน)
สวท. 1.1 -5- 05  บันทึกส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์รอบ 12 เดือน เสนออธิการบดี
สวท. 1.1 -5- 06  รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2551
สวท. 1.1 -5- 07  รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2551-พฤกษภาคม 2552
สวท. 1.1 -5- 08  รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภา มทร.พระนคร

6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์  แผนการดำเนินงาน  เป้าประสงค์  เป้าหมายกับยุทธ์ศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ  ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ
สวท. 1.1 -6- 01  รายงานการวิเคราะห์พลวัตรและการเปลี่ยนแปลง
สวท. 1.1 -6- 02  การประชุมชี้แจงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2)
สวท. 1.1 -6- 03  หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบและจัดลำดับความสำคัญของจุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของการพัฒนา ICT ของประเทศไทย

7. มีการนำผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
สวท. 1.1 -7- 01   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สวท. ปีการศึกษา 2550
สวท. 1.1 -7- 02   การแปลงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่2)
สวท. 1.1 -7- 03   การประชุมชี้แจงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทยเพื่อการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ตัวบ่งชี้ที่  1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด

1. มีเอกสารการกำหนดรายการตัวบ่งชี้ของแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณเป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้และผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้เหล่านั้น
สวท. 1.2 -1- 01  ผลการประเมินตัวบ่งชี้เป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์
สวท. 1.2 -1- 02  แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
สวท. 1.2 -1- 03  สรุปผลการดำเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2551
สวท. 1.2 -1- 04  รายงานผลการดำเนินงานปี 2549-2552 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงกลไกเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจำปี
สวท. 1.2 -2- 01  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สวท. 1.2 -2- 02  การประเมินแผนงาน/โครงการตามตัวบ่งชี้เป้าหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์
สวท. 1.2 -2- 03  แผนผังการดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรส่งบุคคล
สวท. 1.2 -2- 04  การทำ Scorecard การถ่ายทอดตัวชี้วัดเป้าหมายสู่ระดับบุคคล
สวท. 1.2 -2- 05  รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม – มิถุนายน 2551
สวท. 1.2 -2- 06  รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2551 – พฤษภาคม 2552

ตัวบ่งชี้ที่  1.3 มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ

1. มีคณะกรรมการ/ คณะทำงานกำหนดแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
สวท. 1.3 -1- 01  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สวท. 1.3 -1- 02  คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2552

2. มีแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
3. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กับยุทธศาสตร์ชาติ
4. แผนกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผน
5. แผนกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ของแผน
สวท. 1.3 -5- 01  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. 2550 – 2554)

ตัวบ่งชี้ที่  7.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

1. มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่เป็นระบบ โปร่งใส  ตรวจสอบได้
สวท. 7.2 -1- 01  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
สวท. 7.2 -1- 02  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2548
สวท. 7.2 -1- 03  ผลการสรรหาและแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท. 7.2 -1- 04  คำส่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท. 7.2 -1- 05  คำส่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ผู้บริหาร ดำเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศักยภาพภาวะผู้นำที่มีอยู่โดยคำนึงถึง   ประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สวท. 7.2 -2- 01   ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้าราชการ
สวท. 7.2 -2- 02   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สวท. 7.2 -2- 03   คู่มือปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในสถาบัน
สวท. 7.2 -3- 01  แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
สวท. 7.2 -3- 02  สรุปผลประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร
สวท. 7.2 -3- 03  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สวท. 7.2 -3- 04  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภาสถาบันต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
สวท. 7.2 -3- 05  รายงานผลความพึงพอใจผู้ปฏิบัติงาน

4. มีการจัดทำแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามผลการประเมิน  และดำเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน
สวท. 7.2 -4- 01 แผนปฏิบัติงานการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สวท.
สวท. 7.2 -4- 02 โครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สวท. 7.2 -4- 03 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศอุดมศึกษา รุ่นที่ 2
สวท. 7.2 -4- 04 โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
สวท. 7.2 -4- 05 รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
สวท. 7.2 -4- 06 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศตามยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้
สวท. 7.2 -4- 07 รายงานสรุปการประเมินผลโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศตามยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้ [รูปภาพ]

 

ตัวบ่งชี้ที่  7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

1. มีการทบทวนและจัดทำแผนการจัดการความรู้  เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ให้ประชาคมของสถาบันรับทราบ
สวท. 7.3 -1- 01  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร
สวท. 7.3 -1- 02  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดบริหารจัดการความรู้ในองค์กร
สวท. 7.3 -1- 03  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความรู้ในสำนักวิทยบริการฯ
สวท. 7.3 -1- 04  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ในสำนักวิทยบริการฯ
สวท. 7.3 -1- 05  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน
สวท. 7.3 -1- 06  รายงานการประชุมกิจกรรมการจัดการความรู้
สวท. 7.3 -1- 07  บันทึกส่งแผนยุทธศาสตร์และแผนการจัดการความรู้ในองค์กรปี งบประมาณ 2552
สวท. 7.3 -1- 08  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมายปี 2551

2. มีการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
สวท. 7.3 -2- 01  แผนการจัดการความรู้
สวท. 7.3 -2- 02  กิจกรรมการจัดการความรู้

3. มีการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 100
สวท. 7.3 -3- 01  แผนการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการฯ
สวท. 7.3 -3- 02  กิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม
สวท. 7.3 -3- 03  โครงการอบรมปฏิบัติการระบบสารสนเทศหน่วยงานเพื่องานประกันคุณภาพพร้อมบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

4. มีการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้
สวท. 7.3 -4- 01  รายงานสรุปการประเมินผลการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมฯ [พร้อมภาพประกอบ]
สวท. 7.3 -4- 02  รายงานประเมินผลการใช้โปรแกรมฯ

5. มีการนำผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของ  กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
สวท. 7.3 -5- 01   การนำผลจกกิจกรรมที่ดำเนินงานไปสู่การใช้งานในกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
สวท. 7.3 -5- 02   เร่งรัดกรอกข้อมูลโปรแกรมระบบสารสนเทศคณะ
สวท. 7.3 -5- 03   สรุปเมนูการใช้งานโปรแกรม
สวท. 7.3 -5- 04   http://fis.rmutp.ac.th/
สวท. 7.3 -5- 05   http://kms.rmutp.ac.th/page/home.aspx

 

ตัวบ่งชี้ที่  7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

1. มีการจัดทำแผนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม  ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
สวท. 7.4 -1- 01  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท. 7.4 -1- 02  การบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำนักวิทยบริการฯ หน้า4
สวท. 7.4 -1- 03  การคำนวณ และวิเคราะห์ภาระงาน

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา  การจัดวางคนลงตำแหน่ง  การกำหนดเส้นทางเดินของตำแหน่ง  การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสร้างขวัญกำลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
สวท. 7.4 -2-  01  กรอบโครงสร้างอัตรากำลัง ภาระงาน ความก้าวหน้าตามสายงาน
สวท. 7.4 -2-  02  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์)
สวท. 7.4 -2-  03  บันทึกข้อความเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์
สวท. 7.4 -2-  04  คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 869/2550 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ให้ปฎิบัติหน้าที่
สวท. 7.4 -2-  05  การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการระดับ 8
สวท. 7.4 -2-  06  สรุปการอบรม/สัมมนาบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ปีการศึกษา 2551
สวท. 7.4 -2-  07  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สวท. 7.4 -2-  08  ตารางการมอบหมายงานและภาระงานที่รับผิดชอบ
สวท. 7.4 -2-  09  คู่มือปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการ ฯ
สวท. 7.4 -2-  10  มาตรการสร้างขวัญกำลังใจ
สวท. 7.4 -2-  11  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนัก

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข
สวท. 7.4 -3- 01  บันทึกขอเสนอบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ
สวท. 7.4 -3- 02  บันทึกข้อความ เรื่องการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2552
สวท. 7.4 -3- 03  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมกิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
สวท. 7.4 -3- 04  การจัดสวัสดิการบริการรถรับ-ส่ง สมาชิกสหกรณ์เดินทางไปประชุมใหญ่สามัญประจำปี
สวท. 7.4 -3- 05  การกู้เงินธนาคารโครงการสวัสดิการเงินกู้ การตกลงทำความร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการจัดสวัสดิการเงินกู้
สวท. 7.4 -3- 06  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การขอเข้าร่วมมาตราการปรับปรุงอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
– สวท. 7.4 -3- 07  ระเบียบสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยดทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงาน
สวท. 7.4 -4- 01 คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 841/2551 เรื่องแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท. 7.4 -4- 02 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2551
สวท. 7.4 -4- 03 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับที่ 3)

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
สวท.7.4 -5- 01  รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2551

 

ตัวชี้วัดที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย

1.  มีนโยบายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
สวท. 7.5 -1- 01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา
สวท. 7.5 -1- 02 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา

2.  มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
สวท. 7.5 -2- 01  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/
สวท. 7.5 -2- 02  ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและการบริหาร http://fis.rmutp.ac.th/

3.  มีการประเมินประสิทธิภาพ  และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
สวท. 7.5 -3- 01 หนังสือแต่งตั้ง CSO ประจำมหาวิทยาลัย
สวท. 7.5 -3- 02  นโยบายด้านความปลอดภัย http://noc.rmutp.ac.th/
http://www.nms.rmutp.ac.th
สวท. 7.5 -3- 03  ระบบจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์http://dc.rmutp.ac.th/passport
สวท. 7.5 -3- 04  ระบบ Monitoring

4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
สวท. 7.5 -4- 01 ระบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/evaluate_datacenter/

5.  มีการนำผลการประเมินในข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
สวท. 7.5 -5- 01 รายการปรับปรุงฐานข้อมูล
สวท. 7.5 -5- 02 รายงานผลการดำเนินการตามมติสภา มทร. ปี2551

6.  มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของสถาบันผ่านระบบเครือข่ายกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด
สวท. 7.5 -6- 01 กำหนดการปรับปรุงและส่งข้อมูลให้ สกอ.
สวท. 7.5 -6- 02  http://www.inter-whbase12.mua.go.th/
สวท. 7.5 -6- 03 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและอิงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ http://www..rmutp.ac.th/

 

ตัวชี้วัดที่ 7.6 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  ร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

1.  มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส  ผ่านช่องทางต่างๆ  อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ์  เว็บไซต์นิทรรศการ
สวท. 7.6 -1- 01  http://www.rmutp.ac.th/
สวท. 7.6 -1- 02  http://www.arit.rmutp.ac.th/
http://lib.arit.rmutp.ac.th/
http://noc.rmutp.ac.th/

2. มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิดเผยและเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปอย่างน้อย 3  ช่องทาง
ช่องทางที่ 1 ผ่านระบบ โทรศัพท์ : 0-2282-9009-15 ต่อ 6305, 6309
ช่องทางที่ 2 ผ่านระบบ โทรสาร : 0-2280-7919
ช่องทางที่ 3 ผ่านระบบ Email : webmaster@rmutp.ac.th
ช่องทางที่ 4 ผ่านระบบ http://www.rmutp.ac.th/board_rmutp/

3. มีการนำความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงานโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
สวท.7.6 -3- 01  บันทึกข้อความเรื่องการสร้างช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย
สวท.7.6 -3- 02  บันทึกข้อความเรื่องการสร้างช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียนทางเว็ปไซต์
สวท.7.6 -3- 03  คันฉ่อง มทร.พระนครhttp://www.prd.rmutp.ac.th/complaint/show.php?qid=9
สวท.7.6 -3- 04  เว็บบอร์ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครhttp://www.rmutp.ac.th/board_rmutp
สวท.7.6 -3- 05  แสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็ปไซต์ http://www.rmutp.ac.th/web2552/complain.php

 

ตัวชี้วัดที่ 7.8 มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน บริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการ กรรมการหรือคณะทำงาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
สวท. 7.8 -1- 01  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สวท. 7.8 -1- 02  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2551
สวท. 7.8 -1- 03 เอกสารขั้นตอนการดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
สวท. 7.8-2- 01 กิจกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
สวท. 7.8-2- 02 แผนบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรฯ

3. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกล่าวต้องกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการแก้ไขลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
สวท. 7.8 -3- 01 หนังสือส่งแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สวท. 7.8 -3- 02 แบบประเมินและควบคุมภายในโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย

4. มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
สวท. 7.8 -4- 01 คำส่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สวท. 7.8 -4- 02 หนังสือส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน
สวท. 7.8 -4- 03 ขั้นตอนการดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2551
สวท. 7.8 -4- 04 แบบประเมินองค์ประกอบของมาตราฐานการควบคุมภายใน

5. มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ตลอดจนมีการกำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
สวท. 7.8 -5- 01 หนังสือส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานรอบปี 2551
สวท. 7.8 -5- 02 หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับหน่วยงาน
สวท. 7.8 -5- 03 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
สวท. 7.8 -5- 04 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2551
สวท. 7.8 -5- 05 รายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2552)
สวท. 7.8 -5- 06 รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

1. มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน
สวท. 7.9 -1- 01 แนวทางการประเมินภายใน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
สวท. 7.9 -2- 01 แผนการประเมินภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบัน
สวท. 7.9 -3- 01  รายงานประชุมวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์
สวท. 7.9 -3- 02  การกำหนดตัวบ่งชี้ตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ พร้อมรายงานแผนงาน/โครงการ

4. มีการจัดทำ Strategy  Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่า  โดยกำหนดเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็น  ยุทธศาสตร์ของสถาบัน
สวท. 7.9 -4- 01  ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์
สวท. 7.9 -4- 02  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ. 2550 – 2554)
สวท. 7.9 -4- 03  ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

สวท. 7.9 -4- 04  สรุปยุทธศาสตร์แผนงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์แผนแม่บท ICT ของชาติ
สวท. 7.9 -4- 05  ข้อเสนอคำรับรองการปฏิบัติราชการภานใน
สวท. 7.9 -4- 06  นโยบายตัวบ่งชี้ (KPI) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2550
สวท. 7.9 -4- 07  การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่ระดับกลุ่มงานและบุคคล ปี 2551
สวท. 7.9 -4- 08  Strategy Map สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท. 7.9 -4- 09  ผังยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท. 7.9 -4- 10  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
สวท. 7.9 -4- 11  แผนผังการดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรส่งบุคคล
สวท. 7.9 -4- 12  การทำ Scorecard การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่ระดับบุคคล

5. มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเท่า
สวท. 7.9 -5- 01  รายงานการประชุมกำหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์

6. มีระบบในการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามคำรับรองของผู้บริหารระดับต่างๆ
สวท. 7.9 -6- 01 ระบบการติดตามผลการดำเนินงาน

7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามคำรับรอง
สวท. 7.9 -7- 01 สรุปผลการดำเนินงานรายงานตามยุทธศาสตร์รอบ 12 เดือน
สวท. 7.9 -7- 02 สรุปผลการดำเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2551

8. มีการนำผลการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร  ไปเชื่อมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ
สวท. 7.9 -8- 01 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรสิ่งจูงใจผู้ปฏิบัติงาน
สวท. 7.9 -8- 02 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.12 ร้อยละของบุคลากรประจำสาย สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ หรือทักษะวิชาชีพ  ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

สวท. 7.12 – 01  สรุปรายงานการพัฒนาบุคลากร
สวท. 7.12 – 02  โครงการอบรมสัมนาที่ สวท. เป็นผู้ดำเนินการ
สวท. 7.12 – 03  หลักฐานการเงินงบพัฒนาบุคลากร

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.13 ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

สวท. 7.13 – 01   สรุปรายงานการพัฒนาบุคลากร
สวท. 7.13 – 02  โครงการอบรมสัมนาที่ สวท. เป็นผู้ดำเนินการ
สวท. 7.13 – 03  หลักฐานการเงินงบพัฒนาบุคลากร

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.14 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

สวท. 7.14 – 01   ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/
สวท. 7.14 – 02   คะแนน กพร. ตัวชี้วัด 18 ปี 2551
สวท. 7.14 – 03  สรุปคะแนน กพร. ตัวชี้วัด 18  ปี 2551

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.15 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร

สวท. 7.15 – 01  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/
สวท. 7.15 – 02  คะแนน กพร. ตัวชี้วัด 18 ปี 2551
สวท. 7.15 – 03  สรุปคะแนน กพร. ตัวชี้วัด 18 ปี 2551

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.16 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล

1. สถาบันมีการแต่งตั้งกรรมการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชา/สถาบันสู่สากล
2. สถาบันมีแผนงานพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาการหรือสถาบันสู่สากล
3. สถาบันมีแผนงานพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสู่สากลที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน
สวท. 7.16 – 01 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ. 2550 – 2554)
4. สถาบันดำเนินการพัฒนาวิชาการตามแผนงานในข้อ 3  อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผลแผนงานปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
5. สถาบันได้รับการจัดการอันดับสาขาวิชาหรือเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของโลก
สวท. 7.16 – 02  การดำเนินงานด้าน IT ปี 2549-2552
สวท. 7.16 – 03  Webometrics Ranking of World Universities: January 2009 http://www.webometrics.info/

 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษา (บาทต่อคน)

สวท. 8.7 – 01 ผลการดำเนินงาน กพร. ตัวชี้วัดที่ 19  ปี 2551

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
สวท. 9.1 -1- 01 คู่มือระบบประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สวท. 9.1 -1- 02 ระบบประกันคุณภาพ มทร.พระนคร

2. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบาย และ ผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน  ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
สวท. 9.1 -2- 01 มีวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายคุณภาพ มทร.พระนคร
สวท. 9.1 -2- 02 เป้าหมายคุณภาพ นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ของ มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2551
สวท. 9.1 -2- 03 แผนการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพปี 2551-2552

3. มีการกำหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้  และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
สวท. 9.1 -3- 01  คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ กำกับดูแลตัวบ่งชี้ และจัดเก็บข้อมูลฯ
สวท. 9.1 -3- 02  แผนการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ ปี 2551-2552
สวท. 9.1 -3- 03  นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท. 9.1 -3- 04  เป้าหมายคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา  2550  และ 2551
สวท. 9.1 -3- 05  ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจำปีการศึกษา 2550

4. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน  ทั้งการควบคุมคุณภาพ  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ (อย่างน้อย  3  ปีนับรวมปีที่มีการติดตาม)
สวท. 9.1 -4- 01  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในปี 2549 มทร. พระนคร
สวท. 9.1 -4- 02  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2550 มทร.พระนคร
สวท. 9.1 -4- 03  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2550 สำนักวิทยบริการฯ
สวท. 9.1 -4- 04  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2551 สำนักวิทยบริการฯ
สวท. 9.1 -4- 05  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้ 9 คณะ มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2550

5. มีการนำผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน
สวท. 9.1 -5- 01 รายงานการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามผลการประเมิน สวท.

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

1.  มีการดำเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  และสถาบันอย่างต่อเนื่อง
สวท. 9.3-1-01  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในปี 2549 มทร. พระนคร
สวท. 9.3-1-02  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2550 มทร.พระนคร
สวท. 9.3-1-03  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2550 สำนักวิทยบริการฯ
สวท. 9.3-1-04  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2551 สำนักวิทยบริการฯ
สวท. 9.3-1-05  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้ 9 คณะ มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2550

2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน
สวท. 9.3-2-01  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2550 สำนักวิทยบริการฯ
สวท. 9.3-2-02  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2551 สำนักวิทยบริการฯ

3.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะชนภายใน   เวลาที่กำหนด
สวท. 9.3-3-01 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551

4.  มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
สวท. 9.3-4-01 รายงานการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามผลการประเมิน สวท
สวท. 9.3-4-02 แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ

5.  มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น  หรือมีการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ
สวท. 9.3-5-01  ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2009 เวลา 02:10 น. )