SAR 2552-2

แนวทางประเมินตนเองในการปฏิบัติการแก้ไขจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2551 ระดับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน หลักฐานที่พบ ระดับ
องค์ประกอบที่ 1 ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ A B C D
1. ควรมีการปรับปรุงแผนเนื่องจากการไม่ได้รับงบประมาณตามแผนที่กำหนด สำนักได้ปรับโครงการในแผนที่ไม่ได้รับงบประมาณในปี 2552 และเพิ่มโครงการในแผนที่ได้รับงบประมาณในปี 2552 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน e-Learning ให้สอดคล้องกับภาระกิจและยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ
1. ควรมีระบบที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อนำไปกำหนดแนวทางหรือแผนการบริหารงาน สำนักได้แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักจากบุคคลภายนอกหน่วยงาน คณะกรรมการดังกล่าวมาจาก กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองแผนงาน เป็นต้น เพื่อแสดงความคิดเห็นและให้แนวทางในการบริหารงานของสำนัก
 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักจากบุคคลภายนอกหน่วยงาน คณะกรรมการดังกล่าวมาจาก กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองแผนงาน
 2. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ
2. ควรนำผลการประเมิน ความพึงพอใจมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการดำเนินงาน สำนักได้นำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงการดำเนินการพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น  เน้นปรัปปรุง Website ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลข่าวสาร งานบริการนักศึกษา งานศึกษาต่อ งานประกันคุณภาพ ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศประกอบด้วยข้อมูล

 1. ข้อมูลบุคลากร
 2. ข้อมูลนักศึกษา
 3. ข้อมูลหลักสูตร
 4. ข้อมูลการเงิน
 5. ข้อมูลบัณฑิต
 6. ข้อมูลทางสถิติการศึกษา

ปรับปรุงการดำเนินการพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ

 1. งานบริการนักศึกษา
 2. งานศึกษาต่อ
 3. งานประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1.ควรมีหน่วยตรวจสอบระบบการใช้เงินภายในหน่วยงาน
2.ควรมีการติดตามผลการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สำนักมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระบบการใช้ทรัพยากรภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่
1.ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินในทุกโครงการ ทั้งเงินในงบประมาณและเงินรายได้
2.จัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของสำนักและตารางการใช้ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้
3.ติดตามผลการใช้ครุภัณฑ์ของสำนัก ระหว่างศูนย์และหน่วยงานภายในของสำนัก ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระบบการใช้ทรัพยากรภายในสำนัก
 2. ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินในทุกโครงการ
 3. ตารางการใช้ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันและติดตามผลการใช้ครุภัณฑ์ของสำนัก
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1.การประกันคุณภาพการศึกษาภายในควรตั้งเป้าหมายในระดับ 5 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินงานได้ถึงระดับ 5 สำนักปรับเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นระดับ 5 ในปีการศึกษา 2552 เป้าหมายคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552
2.ควรมีการนำ IT มาใช้เพื่อง่ายต่อการเก็บข้อมูลและการนำไปใช้ สำนักได้พัฒนาโปรแกรมต่างๆ ดังนี้
1. โปรแกรมระบบติดตาม กพร.
2. โปรแกรมระบบติดตามผลการปฎิบัติราชการ
3. โปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
4. โปรแกรมระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
5. รายงานการประเมินตนเองบน Website ของ สวท.
6. นโยบายการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
 1. โปรแกรมระบบติดตาม กพร.
 2. โปรแกรมระบบติดตามผลการปฎิบัติราชการ
 3. โปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 4. โปรแกรมระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 5. รายงานการประเมินตนเองบน Website ของ สวท.
 6. นโยบายการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานเกณฑ์ สกอ.ปีการศึกษา 2551 รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน โครงการ/แผน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
1. ควรมีการปรับปรุงแผนเนื่องจากการไม่ได้รับงบประมาณตามแผนที่กำหนด แผนพัฒนา
สำนักได้ปรับโครงการในแผนที่ไม่ได้รับงบประมาณในปี 2552 และเพิ่มโครงการในแผนที่ได้รับงบประมาณในปี 2552 เช่น งานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน e-Learning ให้สอดคล้องกับภาระกิจและยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยKPI : ทบทวนกลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ และ Strategy ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดตัวชี้วัดในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 20 รายวิชาต่อปี
สวท. ปีการศึกษา 2552
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ
1. ควรมีระบบที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อนำไปกำหนดแนวทางหรือแผนการบริหารงาน แผนพัฒนา
สำนักได้แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักจากบุคคลภายนอกหน่วยงาน คณะกรรมการดังกล่าวมาจาก กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองแผนงาน เป็นต้น เพื่อแสดงความคิดเห็นและให้แนวทางในการบริหารงานของสำนักKPIร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ
สวท. ปีการศึกษา 2552
2. ควรนำผลการประเมิน ความพึงพอใจมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการดำเนินงาน แผนพัฒนา
สำนักได้นำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงการดำเนินการพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น เช่น ปรัปปรุง Website ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัย เน้นให้ข้อมูลข่าวสารงานบริการนักศึกษา งานศึกษาต่อ งานประกันคุณภาพ
KPI : ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศประกอบด้วยข้อมูล

ปรับปรุง Website ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้าน

สวท. ปีการศึกษา 2552
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. ควรมีหน่วยตรวจสอบระบบการใช้เงินภายในหน่วยงาน
2. ควรมีการติดตามผลการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แผนพัฒนา
สำนักมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระบบการใช้ทรัพยากรภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่
1.ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินในทุกโครงการ ทั้งเงินในงบประมาณและเงินรายได้
2.จัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของสำนักและตารางการใช้ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้
3.ติดตามผลการใช้ครุภัณฑ์ของสำนัก ระหว่างศูนย์และหน่วยงานภายในของสำนัก ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดKPI :

สวท. ปีการศึกษา 2552
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในควรตั้งเป้าหมายในระดับ 5 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินงานได้ถึงระดับ 5 แผนพัฒนา
สำนักปรับเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นระดับ 5 ในปีการศึกษา 2552KPI : ระบบติดตามผลการปฎิบัติราชการ (กพร.)
สวท. ปีการศึกษา 2552
2. ควรมีการนำ IT มาใช้เพื่อง่ายต่อการเก็บข้อมูลและการนำไปใช้ในการอ้างอิง แผนพัฒนา สำนักได้พัฒนา
1. โปรแกรมระบบติดตาม กพร.
2. โปรแกรมระบบติดตามผลการปฎิบัติราชการ
3. โปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์4. โปรแกรมระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
5. รายงานการประเมินตนเองบน Website ของ สวท.

6. นโยบายการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ

KPI : พัฒนาระบบงานเพื่อใช้ในการงานประกันคุณภาพ 3 ระบบงาน

สวท. ปีการศึกษา 2552

<Back