2555 IQA 3.1

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ดำเนินการ
ครบถ้วน 1 ประเด็น
ดำเนินการ
ครบถ้วน 2 ประเด็น
ดำเนินการ
ครบถ้วน 3 ประเด็น
ดำเนินการ
ครบถ้วน 4 ประเด็น
ดำเนินการ
ครบถ้วน 5 ประเด็น
เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น
ผลการดำเนินงาน

[] 1.มีระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย

โดยมหาวิทยาลัยจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลของพร้อมทั้งมีการกำหนดสิทธิโดยระบุ Username และ Password เพื่อให้สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลและมีช่องทางในการให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนา พร้อมกับคู่มือการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลได้จากส่วนกลาง

[] 2.มีการจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สร้างคุณค่า อย่างน้อย 1 กระบวนการ

โดยมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทำและทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สร้างคุณค่า 1 กระบวนการ ที่จัดทำในปีงบประมาณ 2555 คือ ระบบควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลา โดยมีการวิเคราะห์กระบวนการสร้างคุณค่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน มีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีคู่มือการปฏิบัติงาน มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล

[] 3.มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม

โดยมหาวิทยาลัยฯ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม  มหาวิทยาลัยมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงด้วย Username และ Password เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลได้จากส่วนกลาง และมีช่องทางในการให้คำแนะนำ

[] 4.มีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสำคัญ

โดยมหาวิทยาลัยจัดทำระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยที่ใช้ในการกำกับติดตามความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ที่สามารถรายงานต่อกองนโยบายและแผน สำนักประกันคุณภาพ และผู้บริหาร ซึ่งอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังมีบันทึกข้อความ คำสั่ง ความเห็นการตอบกลับทางเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงว่าได้นำข้อมูลจากการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการดำเนินงานของกองนโยบายและแผน

[] 5.มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล

โดยมีการทำสำรวจความพึงพอใจและประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จำแนกตามกลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานแบบออนไลน์ตลอดเวลา

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ประเด็น)

4 เดือน
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน
(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-30 กย. 56)

6 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[ ] [ ] [√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

4

3 3 3 3 5 5

รายการหลักฐาน

1. มีระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย

สวท.3.1-1-1 ฐานข้อมูลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สวท.3.1-1-2 เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลของพร้อมทั้งมีการกำหนดสิทธิโดยระบุ Username และ Password และมีช่องทางในการให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนา
สวท.3.1-1-3 คู่มือการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลได้จากส่วนกลาง

2. มีการจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สร้างคุณค่า อย่างน้อย 1 กระบวนการ

3. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม

4.มีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสำคัญ

5.มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล

จุดแข็ง

  1. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาโปรแกรม
  2. มีการประสานงานที่ดีในระดับผู้ปฏิบัติงาน

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม  

  • พัฒนาบุคลากรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
– ผอ.สวท. 

– รอง ผอ.ทส.
– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556
แผนสนับสนุน  

2556