ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารความเสี่ยง กลุ่มนวัตกรรมการศึกษาฯ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ประเด็น มีการดำเนินการ 2 ประเด็น มีการดำเนินการ 3 ประเด็น มีการดำเนินการ 4 ประเด็น มีการดำเนินการ 5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงานและรองผู้อำนวยการเป็นประธานการดำเนินงาน

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายใน ของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานคณะกรรมการ รองผู้อำนวยการเป็นรองประธาน และ บุคคลของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

[√] 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

โดย กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้าน การพัฒนาระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

[√] 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

โดย กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้าน การพัฒนาระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

[√] 4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

โดย กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้าน
การพัฒนาระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา และได้ดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้

[√] 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารสำนัก ปีละ 1 ครั้ง

โดย กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้าน การพัฒนาระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา และรายงานต่อผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4  5  5

รายการหลักฐาน

1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงานและรองผู้อำนวยการเป็นประธานการดำเนินงาน

สวท.2.2-1-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

สวท.2.2-2-1 การวิเคราห์ความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

สวท.2.2-3-1 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

สวท.2.2-4-1 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน โครงการพัฒนาระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารสำนัก ปีละ 1 ครั้ง

สวท.2.2-5-1 การติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบการผลิตสื่อการเรียนการสอน

จุดเด่น
1.
2.

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการฝึกอบรมและชี้แจง ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงกระบวนการ
2. ทำความเข้าใจกับทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว  รอง ผอ.สวท.
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  น.ส รักอนงค์ ชมปรีดา  นักเอกสารสนเทศ