ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดการความรู้ กลุ่มนวัตกรรมการศึกษาฯ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ประเด็น มีการดำเนินการ 2 ประเด็น มีการดำเนินการ 3 ประเด็น มีการดำเนินการ 4 ประเด็น มีการดำเนินการ 5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit  knowledge) เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติตามภารกิจ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรในกลุ่ม

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ภายในหน่วยงาน จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เกี่ยวกับงานที่ปฎิบัติ จำนวน 2 หัวข้อ คือ การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) และ การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม

[ ] 2. มีการรวบรวมความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (มีทะเบียนความรู้อย่างน้อย 10 เรื่องต่อปี)

โดย กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีการรวบรวมและเผยแพร่ความรู้อย่างเป็นระบบ ภายในปี 2557 จำนวน 22 เรื่อง

[ ] 3. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง มาทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นำไปสู่การปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่ม อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

โดย กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีการนำความรู้ที่ได้จากทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง มาทำเป็นแนวปฎิบัติที่ดี (Best Practice) จำนวน 1 หัวเรื่อง คือ การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ซึ่งสอดคล้องกับภาระกิจของกลุ่ม

[ ] 4. มีการเผยแพร่ทะเบียนความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี ผ่านระบบ ICT หน้าเว็ปไซต์ของกลุ่มอย่างต่อเนื่องทุกปี

โดย กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้เผยแพร่ความรู้ผ่านทาง เว็ปไซต์ ของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (http://studio.rmutp.ac.th/) เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน

[ ] 5. มีการประเมินผลการจัดการความรู้ ที่แสดงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

โดย กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีการประเมินผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน รวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4  5  5

รายการหลักฐาน

1. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit  knowledge) เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติตามภารกิจ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรในกลุ่ม

สวท.2.3-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.2.3-1-1 ภาพกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สวท.2.3-1- 2 การทำสตรีมมิ่ง (Streaming)

สวท.2.3-1-3 การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม

2. มีการรวบรวมความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (มีทะเบียนความรู้อย่างน้อย 10 เรื่องต่อปี)

สวท.2.3-2-1 จุดมุ่งหมายและแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) เรื่อง การทำสตรีมมิ่ง(Streaming)

สวท.2.3-2-2 จุดมุ่งหมายและแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) เรื่อง การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม

สวท.2.3-2-3 การทำสตรีมมิ่ง (Streaming)

สวท.2.3-2-4 การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน การทำระบบสตริมมิ่งถ่ายทอดสด

สวท.2.3-2-5 การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน โปรแกรมสำหรับสตรีมมิ่ง

สวท.2.3-2-6 การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน โปรแกรมสำหรับสตรีมมิ่ง (ต่อ)

สวท.2.3-2-7 การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน การบันทึกไฟล์

สวท.2.3-2-8 การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน การตั้งชื่องานสำหรับการทำสตรีมมิ่ง

สวท.2.3-2-9 การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน ปรับขนาดของการสตรีมมิ่ง

สวท.2.3-2-10 การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน ขั้นตอนการสร้างข้อมูลในเครือข่าย Server

สวท.2.3-2-11 การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน ขั้นตอนการสร้างข้อมูลในเครือข่าย Server (ต่อ)

สวท.2.3-2-12 การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน ขั้นตอนการสร้างข้อมูลในเครือข่าย Server (ต่อ)

สวท.2.3-2-13 การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน ขั้นตอนการสร้างข้อมูลในเครือข่าย Server (ต่อ)

สวท.2.3-2-14 การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน ขั้นตอนการสร้างข้อมูลในเครือข่าย Server (ต่อ)

สวท.2.3-2-15 การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม ตอน การแสดงผล

สวท.2.3-2-16 การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม ตอน โหมดของการดำเนินการ

สวท.2.3-2-17 การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม ตอน รายละเอียดของหน้าจอการบันทึก

สวท.2.3-2-18 การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม ตอน การตั้งค่าการบันทึก MP3

สวท.2.3-2-19 การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม ตอน การลบไฟล์

สวท.2.3-2-20 การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม ตอน การตั้งค่าสำหรับวันที่

สวท.2.3-2-21 การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม ตอน การติดตั้งภายในและภายนอกตัวเลือกการบันทึก

สวท.2.3-2-22 การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม ตอน การแลกเปลี่ยนการ์ด SD ในระหว่างการบันทึก

สวท.2.3-2-23 การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม ตอน ภาพรวมของการก่อนฟังและไอคอนการเล่น

3. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง มาทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นำไปสู่การปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่ม อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

สวท.2.3-3-1  แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

4. มีการเผยแพร่ทะเบียนความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี ผ่านระบบ ICT หน้าเว็ปไซต์ของกลุ่มอย่างต่อเนื่องทุกปี

สวท.2.3-4-1 เผยแพร่ความรู้ทางเว็ปไซต์กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

5. มีการประเมินผลการจัดการความรู้ ที่แสดงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

สวท.2.3-5-1 การประเมินผลกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง การทำสตรีมมิ่ง (Streaming)

สวท.2.3-5-2 การประเมินผลกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม

จุดเด่น

1. บุคคลากรมีความรู้ความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. บุคลากรให้ความสำคัญและพร้อมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองและหน่วยงาน
2. บุคลากรมีทักษะและประสบการณ์ตรงในการแลกเปลี่ยนความรู้

จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว  รอง ผอ.สวท.กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  น.ส รักอนงค์ ชมปรีดา  นักเอกสารสนเทศ