ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การประกันคุณภาพภายใน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ประเด็น มีการดำเนินการ 2 ประเด็น มีการดำเนินการ 3 ประเด็น มีการดำเนินการ 4 ประเด็น มีการดำเนินการ 5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1. มีการกำหนดมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานภารกิจหลักของกลุ่มตามยุทธศาสตร์หรือของสำนักและของมหาวิทยาลัย

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการกำหนดมาตรฐานภารกิจหลักและตัวบ่งชี้ของกลุ่มที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของสำนักและของมหาวิทยาลัย

[√] 2. มีการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ของกลุ่ม และสำนัก ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพของงานในกลุ่ม การตรวจติดตามคุณภาพภายในกลุ่มงาน และการประเมินคุณภาพของกลุ่มงาน

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ และมีการนำเสนอผลการดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์  http://info.arit.rmutp.ac.th/category/สารสนเทศปี-2557/

[√] 3. มีคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพของกลุ่ม และสำนัก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้ากลุ่ม  หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพของกลุ่ม

[√] 4. มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของกลุ่มงาน

มีแนวทางแก้ไข สนับสนุนแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ  ของคณะกรรมการประเมิน ปี 2556

[√] 5. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของกลุ่มงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด สอดคล้องกับของสำนักและมหาวิทยาลัย

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของกลุ่มงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด โดยสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของสำนักและมหาวิทยาลัย และมีการนำเสนอผลการดำเนินการต่อผู้บริหารและผ่านทางเว็บไซต์ http://qa.arit.rmutp.ac.th/

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [ ]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4

รายการหลักฐาน 

1. มีการกำหนดมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานภารกิจหลักของกลุ่มตามยุทธศาสตร์หรือของสำนักและของมหาวิทยาลัย

สวท.2.5-1-1 ภารกิจหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.2.5-1-2 การกำหนมาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. มีการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ของกลุ่ม และสำนัก ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพของงานในกลุ่ม การตรวจติดตามคุณภาพภายในกลุ่มงาน และการประเมินคุณภาพของกลุ่มงาน

สวท.2.5-2-1  ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
สวท.2.5-2-2  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
สวท.2.5-2-3  การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ปี 2557
สวท.2.5-2-4  รายงานการประชุมตรวจติดตามผลตัวบ่งชี้เฉพาะ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1
สวท.2.5-2-5  รายงานการประชุมตรวจติดตามผลตัวบ่งชี้เฉพาะ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 2
สวท.2.5-2-6  ภาพบรรยากาศการประชุมตรวจติดตามผลตัวบ่งชี้เฉพาะ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

3. มีคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพของกลุ่ม และสำนัก

สวท.2.5-3-1  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของกลุ่มงาน

สวท.2-5-4-1   แนวทางแก้ไข ปรับปรุง สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากข้อเสนอแนะ
สวท.2-5-4-2  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ
สวท.2-5-4-3  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร เวอร์ชั่นภาษาจีน
สวท.2-5-4-4  เว็บไซต์ KM เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ 

5. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของกลุ่มงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด สอดคล้องกับของสำนักและมหาวิทยาลัย

สวท.2.5-5-1 หนังสือบันทึกขอแจ้งส่งรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2557
สวท.2.5-5-2 ผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของกลุ่ม

จุดเด่น
1. มีการประเมินคุณภาพงานภายในกลุ่มงาน
2. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพในดียิ่งขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการจัดอบรมให้คนในกลุ่มงานทราบและมีความชำนาญในการทำประกันคุณภาพ
2. ควรมีการจัดทำประกันคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  นางสาวเพชราภรณ์   เพ็ชรแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักฯ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  นางสาวนฤมล   โตเจริญ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ