ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (2555)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ข้อ

มีการดำเนินการ
2 ข้อ

มีการดำเนินการ
3 ข้อ

มีการดำเนินการ
4 ข้อ

มีการดำเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :

ผลการดำเนินงาน

[√] 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)

มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปีการศึกษา 2554) จากคณะกรรมการประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและกายภาพเป็นประธาน มีการประชุมคณะกรรมการ  มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สวท.มทร. พระนคร ปี 2554 – 2557 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสารสนเทศ สวท.มทร.พระนคร ปี 2550 – 2554

[√] 2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ

โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้สำนักเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ สำนักได้แต่งตั้งทีมงานพัฒนาระบบด้วยการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการติดตาม ความคืบหน้าการดำเนินงาน ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของโปรแกรมระบบงาน มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน สามารถตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ด้านการวิจัย คือระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน ประกอบด้วย ระบบการเงินและบัญชี (Enterprise Resource Planning) ระบบการรายงานเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Intelligence) ด้านการประกันคุณภาพ  ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน

[√] 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ มีการตรวจสอบและทดสอบแบบประเมิน มีการพัฒนาโปรแกรมการประเมินผลให้สามารถรายงานผลการประเมินได้แบบเรียลไทม์ออนไลน์ พร้อมมีผู้ตรวจสอบ กำกับ ติดตามดูแล ในการประเมินผลนี้จะทำสรุปรายงานเสนอผู้บริหารในปลายปีการศึกษาละ 1 ครั้งทุกปี ในปี 2555 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 4.55 คะแนน จากผู้ประเมิน 3,132 คน

[√] 4. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยได้นำผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ที่ได้คะแนนน้อย และจากที่ผู้ประเมินให้คำแนะนำไว้ มาทำแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศเสนอผู้บริหาร และปรับปรุงระบบต่อไป ระบบที่ได้ปรับปรุงจากคำแนะนำแล้ว เช่น ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้เมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีรองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพเป็นผู้พิจารณาแผนปรับปรุง

[√] 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด

มหาวิทยาลัยจัดส่งข้อมูลบุคลากร การเงิน ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลหลักสูตร และข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกให้กับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาปีละ 2 ครั้งในเดือนกรกฎาคม และธันวาคม ตามที่กำหนด บันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพในโปรแกรม CHE QA และบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตผ่านระบบของ สกอ.

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)

4 เดือน
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน
(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-30 กย. 56)

6 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[ ] [ ] [√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

4

3 3 4 4 5 5

รายการหลักฐาน

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)

สวท. 7.3-1-1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ.2550–2554)
สวท. 7.3-1-2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ.2554–2557)
สวท. 7.3-1-3 แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)  ปี 2555

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านการประกันคุณภาพ

สวท.7.3-2-4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.พระนคร
สวท.7.3-2-5 ระบบบริหารงานวิจัย
สวท.7.3-2-6 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
สวท.7.3-2-7 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
สวท.7.3-2-8 ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สวท.7.3-2-9 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
สวท.7.3-2-10 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA)
สวท.7.3-2-11 ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ
สวท.7.3-2-12 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
สวท.7.3-2-13 ระบบการเงินและบัญชี (Enterprise Resource Planning)
สวท.7.3-2-14 ระบบการรายงานเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Intelligence)
สวท.7.3-2-15 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
สวท.7.3-2-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 1/2555
สวท.7.3-2-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 2/2555
สวท.7.3-2-18 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยปี 2555 จากระบบ AX

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

สวท.7.3-3-19 ระบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
สวท.7.3-3-20 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
สวท.7.3-3-21 ระบบประเมืนความพึงพอใจผู้ใช้ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
สวท.7.3-3-22 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สวท.7.3-3-23 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

สวท.7.3-3-24 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
สวท.7.3-3-25 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
สวท.7.3-3-26 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

4. มหาวิทยาลัยได้นำผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์มาทำการปรับปรุงพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

สวท.7.3-4-27 การปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
สวท.7.3-4-28 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
สวท.7.3-4-29 ข้อแนะนำที่นำไปปรับปรุงพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์
สวท.7.3-4-30 การปรับปรุงพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ตามความต้องการของผู้ใช้
สวท.7.3-4-31 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA)
สวท.7.3-4-32 การปรับปรุงระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน IQA
สวท.7.3-4-33 บันทึกเสนอแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
สวท.7.3-4-34 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ ปี 2555 – 2556

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด

สวท.7.3-5-35 วันที่ส่งข้อมูลนักศึกษา ผู้สำเร็จ การเงิน บุคลากร   และตรวจสอบความถูกต้องจากระบบ สกอ.
สวท.7.3-5-36 ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ผ่านระบบเครือข่าย สกอ.

สวท.7.3-5-37 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

จุดแข็ง

มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมภาระกิจทุกด้าน สามารถเทียบเคียงกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

 

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  • พัฒนาระบบสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น จนสามารถเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน
– รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ
– ผอ.สวท.
– รอง ผอ.ทส.
– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

2556

แผนพัฒนา  

2556

ผู้กำกับตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เธียรหิรัญ (รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ) โทร 0-2280-1332

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) โทร 0-2682-5238