2555 IQA 2.4

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ประเด็น
มีการดำเนินการ
2 ประเด็น
มีการดำเนินการ
3 ประเด็น
มีการดำเนินการ
4 ประเด็น
มีการดำเนินการ
5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน 5 ประเด็น ดังนี้ ( ขีด √ หน้าข้อที่มีผลการดำเนินงาน)

[] 1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือแผนกลยุทธ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผนในการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย
โดย มีการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับ พ.ศ. 2554-2557
[] 2. มีแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและรายละเอียดการเชื่อมต่อกับภายนอก
โดย มีการจัดทำแผนผังแสดงระบบเครือข่าย (Network Diagram) ที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นปัจจุบัน
[] 3. มีการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น Internal Zone คือส่วนที่เชื่อมต่อกับอินทราเน็ตหรือระบบเครือข่ายภายใน และ External Zone คือส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ายภายนอกอย่างชัดเจน  รวมถึง DMZ (Demilitarized Zone) คือโซนที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
โดย มีระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยแยกเป็น ZONE อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น Internal Zone คือส่วนที่เชื่อมต่อกับอินทราเน็ตหรือระบบเครือข่ายภายใน และ DMZ (Demilitarized Zone) คือโซนที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
[] 4. มีระบบหรืออุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณทั้งขาเข้าและขาออก (Inbound และ Outbound)
โดย มีระบบหรืออุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณทั้งขาเข้าและขาออก (Inbound และ Outbound)
[] 5. มีระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยมีระบบเฝ้าระวังเครือข่ายคอมพิวเตอร์และนำผลการเฝ้าระวังมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

(ประเด็น)

4 เดือน 

(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน 

(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน  

(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55  

(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55  

(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[ ] [] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 4 4 5 5 5 5

รายการหลักฐาน

1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือแผนกลยุทธ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผนในการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน มหาวิทยาลัย

สวท. 2.4-1-1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ.2554-2557)

2. มีแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและรายละเอียด การเชื่อมต่อกับภายนอก
3. มีการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น Internal Zone คือส่วนที่เชื่อมต่อกับอินทราเน็ตหรือระบบเครือข่ายภายใน และ External Zone คือส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ายภายนอกอย่าง ชัดเจน  รวมถึง DMZ (Demilitarized Zone) คือโซนที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
4. มีระบบหรืออุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณทั้งขาเข้าและขาออก (Inbound และ Outbound)
5. มีระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จุดแข็ง
  1. มีระบบ Network Monitoring ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. มีระบบการจัดการเครือข่ายแบ่งเป็น Zone อย่างชัดเจน
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  • นำระบบเฝ้าระวัง มาใช้ในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
– ผอ.สวท. 

– รอง ผอ. ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

– งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

ปี 2556
แผนพัฒนา 

ปี 2556