2555 IQA 7.6

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 : การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1-3 ประเด็น
มีการดำเนินการ
4 ประเด็น
มีการดำเนินการ
5 ประเด็น
มีการดำเนินการ
6 ประเด็น
มีการดำเนินการ
7 ประเด็นขึ้นไป

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน 8 ประเด็น ดังนี้ ( ขีด √ หน้าข้อที่มีผลการดำเนินงาน)

[√] 1. มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม
โดย สวท.มีสถานที่เป็นสัดส่วนสำหรับผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่มในส่วนของห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องสตูดิโอ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ และในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
[√] 2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)
โดย สวท.แสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์ทุกห้อง
[√] 3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท อากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น
โดย สวท.มีการปรับอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ มีเครื่องปรับอากาศทุกห้อง ทุกศูนย์ มีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี
[√] 4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน
โดย ทุกศูนย์มีป้ายสถานที่ เพื่อการบริการชัดเจน ง่ายต่อการติดต่อ
[√] 5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น
โดย มีการจัดสวนหย่อม การตกแต่งที่สวยงามตามศูนย์ทั้ังงานห้องสมุด ห้องนวัตกรรมการศึกษา ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ
[√] 6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ หรือมุมศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษา
โดย ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องนวัตกรรมการศึกษา ห้องสำนักงาน ห้องสารสนเทศ มีมุมศึกษาเรียนรู้
[√] 7. มีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ตามแผนที่กำหนด และมีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมตามแผน
โดย มีการกำหนดมอบหมายผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง
[√] 8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
โดย มีอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ทุกศูนย์ ทุกห้องสำนักงาน
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย (ประเด็น) 4 เดือน 

(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน 

(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน  

(1 มิย. 55-31 .พค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[ ] [] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 5 3 7 5 8 5

รายการหลักฐาน

1. มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม

สวท.7.6-1-1 รูปถ่ายผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้า

สวท.7.6-1-2 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม

สวท. 7.6-1-3 มีสถานที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม

สวท. 7.6-1-4 สถานที่บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม

สวท.7.6-1-5 ภาพการให้บริการศึกษาค้นคว้าแบบเดี่ยว

สวท.7.6-1-6 ภาพการให้บริการศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม

2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)

สวท.7.6-2-7  รูปถ่ายแสงสว่างอย่างเพียงพอ

สวท.7.6-2-8  มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)

สวท. 7.6-2-9 มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน

สวท. 7.6-2-10 ห้องสมุดมีแสงสว่างเพียงพอต่อการศึกษาเรียนรู้

สวท.7.6-2-11 ภาพแสงสว่างเพียงพอต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน

3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท อากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น

สวท.7.6-3-12  รูปถ่ายอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้

สวท.7.6-3-13  มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท อากาศที่ดีตามธรรมชาติ

สวท. 7.6-3-14 การจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้

สวท.7.6-3-15  ภาพการจัดอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และ การถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ

4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน

สวท.7.6-4-16  รูปถ่ายสถานที่และการให้บริการ

สวท.7.6-4-17  มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ

สวท. 7.6-4-18  ป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่

สวท. 7.6-4-19  มีป้ายบ่งบอกสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน

สวท.7.6-4-20  ภาพป้ายบอกสถานที่และห้องปฎิบัติงานต่างๆ

5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

สวท.7.6-5-21  รูปถ่ายสถานที่จัดให้สวยงาม

สวท.7.6-5-22  มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบาย ๆ

สวท. 7.6-5-23  มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ

สวท.7.6-5-24  การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ ในบริหารห้องสมุด

สวท.7.6-5-25  ภาพสวนหย่อม

6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ หรือมุมศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษา

สวท.7.6-6-26 รูปถ่ายมุมศึกษาค้นคว้า

สวท.7.6-6-27 มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสำหรับนักศึกษา

สวท. 7.6-6-28 มีมุมศึกษาค้นคว้า-วิจัย

สวท. 7.6-6-29 มีมุมศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษา

สวท.7.6-6-30 ภาพมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ

7. มีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ตามแผนที่กำหนด และมีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมตามแผน

สวท. 7.6-7-31 ระบบรักษาความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม

สวท. 7.6-7-32 มีคณะทำงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สวท.7.6-7-33 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

สวท. 7.6-8-35 สถานที่-วัสดุอุปกรณ์-และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

สวท.7.6-8-36  มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ มีจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสาย และแบบไร้สาย มีปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์

สวท.7.6-8-37 อุปกรณ์และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์

สวท.7.6-8-38 ภาพสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

จุดแข็ง

  • สวท.มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สอดคล้องต่อผู้ใช้บริการ
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  • ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าศึกษาหาความรู้ในห้องสมุดให้มากขึ้นในทุกศูนย์
– ผอ.สวท 

.– รอง ผอ. ทุกฝ่าย

– หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

– กลุ่มวิทยบริการ

– กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

– กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานบริหารทั่วไป

ปี 2556
แผนพัฒนา

 

ปี 2556