2555 IQA 7.6 Education Innovation

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 : การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1-3 ประเด็น
มีการดำเนินการ
4 ประเด็น
มีการดำเนินการ
5 ประเด็น
มีการดำเนินการ
6 ประเด็น
มีการดำเนินการ
7 ประเด็นขึ้นไป

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน 8 ประเด็น ดังนี้ ( ขีด √ หน้าข้อที่มีผลการดำเนินงาน)

[√] 1. มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม
โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดสถานที่สำหรับบริการผู้ใช้แบบเดี่ยวและกลุ่ม เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
  1. ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิง  ณ ชั้น 4 ตึกการโรงแรม คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชพระนคร
  2. ห้องสตูดิโอ ชั้น 3 ตึกการโรงแรม คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชพระนคร
[√] 2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)
โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ติดหลอดไฟเพื่อให้แสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน
[√] 3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท อากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น
โดย ห้องปฎิบัติงานและห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ
[√] 4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน
โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีการจัดทำป้ายบอกสถานที่และห้องต่างๆของหน่วยงาน ไว้อย่างชัดเจน
[√] 5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น
โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีการจัดสวนหย่มไว้ให้บริการแก่บุคลากร ไว้สำหรับการนั่งพักผ่อนหย่อนใจ
[√] 6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ หรือมุมศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษา
โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีการจัดสถานที่ไว้สำหรับศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัย
[√] 7. มีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ตามแผนที่กำหนด และมีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมตามแผน
โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อรับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม และมีการดำเนินงานตามที่กำหนด
[√] 8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีการจัดชุดศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองทางด้านกราฟิกดีไซน์ และ การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บุคลากรใช้ในการพัฒนาความสามารถของตนเองให้มากยิ่งขึ้น จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ ตามห้องปฎิบัติงานต่างๆ
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย

(ประเด็น)

4 เดือน 

(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน

(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน

(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55

(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55

(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[ ] [] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 N/A N/A N/A N/A 8 5

รายการหลักฐาน

1. มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม

สวท.7.6-1-1 ภาพการให้บริการศึกษาค้นคว้าแบบเดี่ยว

สวท.7.6-1-2 ภาพการให้บริการศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม

2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)
3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท อากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น
4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน
5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น
6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ หรือมุมศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษา
7. มีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ตามแผนที่กำหนด และมีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมตามแผน
8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
จุดแข็ง
  1. หัวหน้ากลุ่มงานให้ความสำคัญทางด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของงาน
  2. กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีการจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนา
  • มีการพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆให้ทันสมัยและมีความพร้อมอยู่เสมอ
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  1. ส่งเสริมให้มีการจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
  2. ส่งเสริมให้มีการกำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆหน่วยงาน
– ผอ.สวท. 

– รอง ผอ. ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

– งานผลิตสื่อโทรทัศน์

– งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

– งานบริการทรัพยกรสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปี 2556
แผนพัฒนา 

  • สนับสนุนจัดสรรงบประมาณในการจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ปี 2556