2555 IQA 7.7 General Management

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 : การบริหารจัดการความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ประเด็น
มีการดำเนินการ
2 ประเด็น
มีการดำเนินการ
3-4 ประเด็น
มีการดำเนินการ
5 ประเด็น
มีการดำเนินการ
6 ประเด็นขึ้นไป

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน 6 ประเด็น ดังนี้ ( ขีด √ หน้าข้อที่มีผลการดำเนินงาน)

[√] 1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงานและรองผู้อำนวยการเป็นประธานการดำเนินงาน
โดย สำนักงานผู้อำนวยการได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานและบุคลากรงานบริหารงานทั่วไปเป็นกรรมการ
[√] 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
โดย  สำนักงานผู้อำนวยการได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงพร้อมทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
[√] 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
โดย สำนักงานผู้อำนวยการได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงมีการจัดเรียงลำดับความเสี่ยงจากน้อยไปหามากเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
[√] 4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน
โดย สำนักวิทยบริการได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยและดำเนินการตามแผนที่กำหนด
[√] 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักเพื่อพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
โดย สำนักงานผู้อำนวยการได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยและรายงานต่อคณะกรรมการประจำสำนัก
[√] 6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำสำนักไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
โดย สำนักงานผู้อำนวยการได้นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำสำนักไปปรับปรุงเพื่อนำไปวิเคราะห์ในปี 2556 ต่อไป

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย(ประเด็น) 4 เดือน 

(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56) 12 เดือน (1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55 (1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56) 9 เดือน งปม. 55(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56) [ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 N/A N/A N/A N/A 6 5

รายการหลักฐาน

สวท.7.7-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สวท.7.7-2-2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง โครงการพัฒนาการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย
สวท.7.7-3-3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โครงการพัฒนาการสรรหาพนักงานวิทยาลัย
สวท.7.7-4-4 แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย
สวท.7.7-5-5 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย
สวท.7.7-5-6 หนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมความเสี่ยง
สวท.7.7-6-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2556 พร้อมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

จุดแข็ง
1.บุคลากรมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการจัดการบริหารความเสี่ยง
จุดที่ควรพัฒนา
1. สร้างความเข้าใจกับบุคลากรให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดการบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ในการจัดการบริหารความเสี่ยง

– ผอ.สวท. 

– หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

– งานบริหารทั่วไป

ปี 2556
แผนพัฒนา 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ปี 2556