2555 IQA 7.7 Information Resources

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 : การบริหารจัดการความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ประเด็น
มีการดำเนินการ
2 ประเด็น
มีการดำเนินการ
3-4 ประเด็น
มีการดำเนินการ
5 ประเด็น
มีการดำเนินการ
6 ประเด็นขึ้นไป

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน 8 ประเด็น ดังนี้ ( ขีด √ หน้าข้อที่มีผลการดำเนินงาน)

[√] 1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงานและรองผู้อำนวยการเป็นประธานการดำเนินงาน
โดย กลุ่มวิทยบริการมีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายในกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น มีหัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ เป็นประธานคณะทำงาน
[√] 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
โดย มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
[√] 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
โดย มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
[√] 4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน
โดย มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน
[√] 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักเพื่อพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
โดย มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ โดย กลุ่มวิทยบริการ นำผลการดำเนินงานการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เข้าประชุมคณะกรรมการประจำสำนักเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
[√] 6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำสำนักไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
โดย มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำสำนัก ไปใช้ในการปรับแผนในรอบปีถัดไป
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย (ประเด็น) 4 เดือน 

(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน

(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน

(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55

(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55

(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[] [] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 n/a n/a n/a n/a 6 5

รายการหลักฐาน

1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงานและรองผู้อำนวยการเป็นประธานการดำเนินงาน

สวท. 7.7-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักเพื่อพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำสำนักไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
จุดแข็ง
  • ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในการจัดการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดี
จุดที่ควรพัฒนา
  • สร้างความเข้าใจกับทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  • ส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งความรู้การบริหารความเสี่ยง
– ผอ.สวท.
– รอง ผอ. ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา 

– งานวิทยบริการ

– งานห้องสมุด

ปี 2556
แผนพัฒนา 

  • สนับสนุนให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสียงภายในองค์กร
ปี 2556