2555 IQA 7.8 Education Innovation

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 : การพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ประเด็น
มีการดำเนินการ
2 ประเด็น
มีการดำเนินการ
3 ประเด็น
มีการดำเนินการ
4 ประเด็น
มีการดำเนินการ
5 ประเด็นขึ้นไป

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน 5 ประเด็น ดังนี้ ( ขีด √ หน้าข้อที่มีผลการดำเนินงาน)

[√] 1. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์ของสำนักอย่างน้อยครอบคลุมงานตามภาระกิจหลักที่รับผิดชอบ
โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
[√] 2. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในงานภาระกิจที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1
โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ของกลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้การจัดการความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับประเด็นความรู้ข้อที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 14 คน
[√] 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ภายในหน่วยงาน จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ในเรื่อง การถ่ายภาพ จำนวน 37 เรื่อง
[√] 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่อยู่ในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้เผยแพร่ความรู้ผ่านทาง Website กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
[√] 5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการ ศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
โดย บุคลากรกลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย  

(ประเด็น)

4 เดือน 

(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

8 เดือน 

(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน  

(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55  

(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55  

(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[ ] [] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 N/A N/A N/A N/A 5 5

รายการหลักฐาน

1. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์ของสำนักอย่างน้อยครอบคลุมงานตามภาระกิจหลักที่รับผิดชอบ

สวท.7.8-1-1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในงานภาระกิจที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่อยู่ในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการ ศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
จุดแข็ง
  1. บุคคลากรมีความรู้ความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  2. บุคลากรมีศักยภาพเพียงพอต่อการปฎิบัติงาน
จุดที่ควรพัฒนา
  • จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม KM ภายในหน่วยงานอย่างทั่วถึง
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  • ส่งเสริมให้บุคลากรมีตระหนักถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร
– ผอ.สวท.
– รอง ผอ. ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา 

– งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

– งานผลิตสื่อโสตทัศน์

– งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

– งานบริการทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปี 2556
แผนพัฒนา 

  • สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม KM ภายในหน่วยงานอย่างทั่วถึง
ปี 2556