2555 IQA 7.8 General Management

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 : การพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ประเด็น
มีการดำเนินการ
2 ประเด็น
มีการดำเนินการ
3 ประเด็น
มีการดำเนินการ
4 ประเด็น
มีการดำเนินการ
5 ประเด็นขึ้นไป

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน 5 ประเด็น ดังนี้ ( ขีด √ หน้าข้อที่มีผลการดำเนินงาน)

[√] 1. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์ของสำนักอย่างน้อยครอบคลุมงานตามภาระกิจหลักที่รับผิดชอบ
โดย สำนักงานผู้อำนวยการได้กำหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องตามภารกิจที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการโดยมีประเด็นความรู้เกี่ยวกับด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ /การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย/จรรยาบรรณข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
[√] 2. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในงานภาระกิจที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1
โดย สำนักงานผู้อำนวยการได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลากรภายในสำนักงานผู้อำนวยการในการนำเสนอความรู้และทักษะในประเด็นความรู้ที่รับผิดชอบตามภารกิจ
[√] 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
โดย สำนักงานผู้อำนวยการได้จัดการประชุมเพื่อให้บุคลากรภายในสำนักงานผู้อำนวยการได้นำเสนอองค์ความรู้ทักษะ ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดไว้และตามภารกิจที่กำหนดด้านการเงิน บัญชี พัสดุ /การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย/จรรยาบรรณข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
[√] 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่อยู่ในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
โดย สำนักงานผู้อำนวยการได้รวบรวมความรุ้เกี่ยวกับด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ/การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย/จรรยาบรรณข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ โดยจัดทำแฟ้มข้อมูลรวบรวมความรู้
[√] 5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการ ศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
โดย สำนักงานผู้อำนวยการได้แจ้งให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้จาการเรียนรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ/การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย/จรรยาบรรณข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย

(ประเด็น)

4 เดือน 

(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน

(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน

(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55

(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55

(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[ ] [] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 n/a n/a n/a n/a 5 5

รายการหลักฐาน

สวท.7.8-1-1 บันทึกข้อความ เรื่องแจ้งประเด็นความรู้ของสำนักงานผู้อำนวยการ
สวท.7.8-1-2 ประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 4/2550
สวท.7.8-2-3 คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 20.1/2555
สวท.7.8-3-4 รายงานการประชุม
สวท.7.8-4-5 บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งบุคลากรเรียนรู้การจัดการคามรู้ (KM) ของสำนักงานผู้อำนวยการ
สวท.7.8-5-6 เอกสารการอบการจัดหาวัสดุไว้ใช้ในราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ในการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ
สวท.7.8-5-7 รูปอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ
สวท.7.8-5-8 คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

จุดแข็ง
  1. บุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดการความรุ้
  2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
  1. พัฒนาบุคลากรให้เข้าเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นๆ
  2. ควรจัดงบประมาณในการจัดทำการเรียนรุ้ให้เหมาะสม
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  • จัดทำองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้กับหน่วยงานอื่นได้
ผอ.สวท.น.ส.อ้อยจริยาพลับจีน 

นางสุกัญญา

พิสิฐอมรชัย

น.ส.รัชนี ต่อเงิน

นายสาคร

พรมจันทรา

ปี 2556
แผนพัฒนา 

  • จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม KM ภายในหน่วยงานอย่างทั่วถึง
ปี 2556