2556 IQA 3.2

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ระดับความสำเร็จในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการบริการ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
เวลาเฉลี่ยมากกว่า 20 วัน เวลาเฉลี่ย18-20 วัน เวลาเฉลี่ย14-17 วัน เวลาเฉลี่ย11-13 วัน

เวลาเฉลี่ยน้อยกว่า

หรือเท่ากับ 10 วัน

 

ผลการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มวิทยบริการประกอบด้วยห้องสมุด 4 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุดพระนครเหนือ และห้องสมุดพณิชยการพระนคร ดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้วยวิธีตกลงราคา และวิธีพิเศษให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2556 ดำเนินการจัดซื้อตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 – กันยายน 2556 ด้วยวิธีตกลงราคา 7 ครั้ง และจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ  4 ครั้ง และเริ่มดำเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2557 จึงสรุปรวมได้ 4,672 ชื่อเรื่อง โดยใช้เวลาดำเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรรวมทั้งสิ้นเป็นเวลา 23,787 วัน แต่ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง จึงมีผลกระทบต่อการปฎิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศล่วงเลยไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งปัญหาที่พบจากการใช้โปรแกรมยังคงมีอยู่มากโดยเฉพาะในส่วนของการพิมพ์รายงานการบันทึกข้อมูลในระบบของงานพัฒนาและงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อควบคุมระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ได้รับทรัพยากรจนถึงวันที่นำออกให้บริการไม่สามารถคำนวณได้อย่างชัดเจนด้วยโปรแกรม Walai AutoLIB ดังนั้นห้องสมุดจึงทำแบบฟอร์มเพื่อควบคุมระยะเวลาในการดำเนินงานขึ้น โดยใช้ วันที่ เดือน ปี ที่ปรากฏในระบบจัดเก็บจากโปรแกรม Walai AutoLIB มาคำนวณหาเวลาเฉลี่ยในการดำเนินงาน

สรุปงานห้องสมุด มทร.พระนคร ใช้เวลาดำเนินการตั้งแต่รับทรัพยากรสารสนเทศและนำออกให้บริการเฉลี่ย 5 วัน ต่อ 1 ชื่อเรื่อง

รายการ

หน่วย

จำนวน

ตัวตั้ง จำนวนวันที่รับมอบถึงวันที่นำออกให้บริการ

วัน

23,787

ตัวหาร จำนวนสารสนเทศที่นำออกให้บริการทั้งหมด

รายการ

4,672

ผล เวลาเฉลี่ยในการดำเนินการต่อ 1 รายการ

วัน

5

เป้าหมาย เวลาเฉลี่ยในการดำเนินการต่อ 1 รายการ

วัน

10

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(วัน)

4 เดือน

(1 มิย.56-30 กย.57)

8 เดือน

(1 มิย. 56-31 มค. 57)

12 เดือน

(1 มิย. 56-31 พค. 57)

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
 10 วัน N/A  N/A  N/A  N/A  5 วัน 5

 รายการหลักฐาน

สวท. 3.2.1 Work Flow งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

สวท. 3.2.2 Work Flow งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

สวท. 3.2.3 ตัวอย่างการลงรายการทางบรรณานุกรม

สวท. 3.2.4 ตัวอย่างการแสดงผลบน Web Opac

สวท. 3.2.5 สรุปรายการทรัพยากรและระยะเวลาในการดำเนินงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2556

จุดแข็ง

  1. บรรณารักษ์ห้องสมุด สามารถดำเนินงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศได้ทันกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
  2. มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในกลุ่มงานห้องสมุดมทร.พระนครทั้ง 4 แห่ง จึงทำให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี
  3. บรรณารักษ์ห้องสมุด มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ใช้บริการ
  4. บุคลากรมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง

 

จุดที่ควรพัฒนา

  1. ควรมีการปรับปรุงโปรแกรม Walai AutoLIB ให้สามารถบันทึกและควบคุมระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ได้รับทรัพยากรจนถึงวันที่นำออกให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ควรมีการทำงานที่เป็นขั้นตอนกระบวนการตั้งแต่รับหนังสือเข้าและออกให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  3. ควรมีการสร้างเครือข่ายงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่น
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม1. มีการวางแผนและพัฒนาโปรแกรม Walai AutoLIB งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ให้สามารถควบคุมระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ได้รับทรัพยากรจนถึงวันที่นำออกให้บริการ2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน – นางสายธาร สุเมธอธิคม
– น.ส.โสภา ไทยลา
– น.ส.กมร สุประภารพงษ์
– นางบัวระภา กลยนีย์
– น.ส.รัตดา พุทธะศรีเมือง
– น.ส.นฤมล โตเจริญ
2557
แผนสนับสนุน1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการใช้งานร่วมกันของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่น2. มีการวางแผนและพัฒนาระบบให้อำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศให้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 2557